Комплексно обслужване на производствени мощности
Начало / Дейности / Комплексно обслужване на производствени мощности
Комплексно
обслужване на производствени мощности
Основно конкурентно преимущество на ЕКОМАКС е възможността да предложим комплексно обслужване на нашите клиенти като предоставим широка гама от специализирани услуги в сферата на управлението на отпадъци и екологичния инженеринг

Комплексно обслужване на производствени мощности

Основно конкурентно преимущество на ЕКОМАКС в сферата на управлението на отпадъци и екологичния инженеринг е възможността да предложим комплексно обслужване на големи производствени мощности. Клиенти на дружеството ни са водещите, структуроопределящи предприятия в България, между които и редица първокласни чуждестранни инвеститори, работещи в сферата на производството, енергетиката, добивната индустрия и комуникациите. Услугите, които можем да предложим на своите корпоративни клиенти са следните:

1. Управление на рециклируеми отпадъци – изкупуване и търговия с метални и неметални вторични суровини, в т.ч. товарене, транспортиране, нарязване, шредиране, балиране, разкомплектоване и оползотворяване-рециклиране на метален и на неметален скрап.

1.1. Метални и/или метал съдържащи отпадъци:
Черни метали
Цветни метали
Благородни метали
Редкоземни метали
Отпадъчни кабели
Излезли от употреба МПС(ИУМПС)
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО)
Катализаторен скрап

1.2. Неметален скрап:
Хартия
Пластмаси
Стъкло
Дървесина
Текстил

2. Управление на опасни отпадъци - транспортиране, складиране, оформяне на необходимата документация и отчетност и третиране над 800 вида опасни и неопасни производствени отпадъци, в т.ч. оползотворяване на някои от най-разпространените видове опасни отпадъци в собствени инсталации.
a. Опасни и неопасни производствени отпадъци
b. Медицински и биологични отпадъци

3. Екологичен инженеринг – управление на проекти и извършване на специализирани услуги в сферата на опазването на околната среда.
a. Изграждане, експлоатация и мониторинг на съоръжения и на инфраструктура
b. Строителство и ремонт или услуги със строителна, транспортна и подемна техника
c. Поддържане на горски и на зелени площи - залесяване, зелен офсет, почистване, шредиране, мулчиране и компостиране на всякаква нежелана растителност и растителни отпадъци
d. Услуги или отдаване под наем на специализирана техника 
e. Извършване на пробовземане и на лабораторни анализи в акредитирана лаборатория

4. Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци(ТБО) или на производствени отпадъци, приравнени към битови, в това число въвеждане и обслужване на системи за разделно сметосъбиране

5. Събаряне на сгради и извозване на строителни отпадъци

6. Доставка на технически газове в цистерни и/или в съдове под налягане 

7. Консултантска и проектантска дейност - консултации от екип от специалисти, работещи в сферата на опазването на околната среда, като инженер-химици, инженери по опазване на околната среда, еколози, агроном, хидроинженер, както и юрист, специалист по екологично право, който екип може да отговори на всички потребности на клиентите ни.
a. Провеждане на обучение и издаване на сертификати, в сферата на опазването на околната среда
b. Вътрешен надзор на екологичните системи
c. Консултации по управление на околната среда
d. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
e. Използване на ресурси
f. Емисии в атмосферата
g. Емисии на отпадъчни води
h. Управление на отпадъците
i. Шум /емисии, контрол и измерване/
j. Опазване на почвата и подземните води
k. Преходни и анормални режими на работа
l. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
m. Енергийна ефективност
n. Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша
o. Пожарна и аварийна безопасност
p. Пълна правна помощ
q. Консултации по безопасност и здраве при работа
r. Консултации по система НАССР
s. Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи
t. Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ и/или от МОСВ
u. Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително
v. Лабораторни анализи и мониторинг 

Комплексно обслужване на производствени мощности
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano