на производствени мощности по управление на отпадъци
Комплексно обслужване
на производствени мощности по управление на отпадъци
За своите големи корпоративни клиенти дружеството ни предоставя комплексни специализирани услуги по управление на отпадъци и екологичен инженеринг

Управление на отпадъци и инженеринг

Екомакс - управление на отпадъци и екологичен инженеринг

Екомакс
Фирмен профил

ЕКОМАКС е частно търговско дружество, специализирано в управлението на отпадъци и екологичен инженеринг, което работи успешно на вътрешния и на международния пазар от 2005 година до днес.

Дружеството разполага с надлежно издадени разрешителни от Министерство на Околната Среда и Водите на РБългария за транспортиране, складиране и третиране на над 800 вида(кода EWC) опасни и неопасни отпадъци.

Екомакс - управление на отпадъци и екологичен инженеринг

Сфери на дейност

Основно конкурентно преимущество на ЕКОМАКС е възможността да предложим комплексно обслужване на нашите клиенти като предоставим широка гама от специализирани услуги в сферата на управлението на отпадъци и екологичния инженеринг.
Екомакс - управление на отпадъци и екологичен инженеринг

Разрешителни за дейности с отпадъци

Дружеството ни разполага с надлежно издадени разрешителни от Министерство на Околната Среда и Водите на РБългария за транспортиране, складиране и третиране на над 800 вида опасни и неопасни отпадъци.

Кариера в Екомакс

Присъединете се към екипа на ЕКОМАКС

Новини

10.05.2018 Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна машина за претоварване на скрап - багер с грайфер -1 брой; Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шредер за кабели с магнитен сепаратор - 1 брой.” Проект № BG16RFOP002-3.001-0838 “Енергийна ефективност в "ЕКОМАКС" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Project № BG16RFOP002-3.001-0838 "Energy efficiency in "ECOMAX" Ltd“, financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2019 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano