Материално-техническа база
Начало / Фирмен профил / Материално-техническа база
Материално-техническа
база
Подобряваме качеството на нашата работа за да се впишем в най-строгите изисквания на нашите клиенти и на действащото законодателство като непрекъснато разширяваме и обновяваме материално-техническата ни база.

Материално техническа база

Екипът на ЕКОМАКС е привел дейността си в съответствие с последните изисквания на националното законодателство, в сферата на опазването на околната среда и непрекъснато се стреми да подобрява качеството на своята работа за да се впише и в най-строгите изисквания на своите клиенти, в това число и като разширява и обновява своята материално-техническа база.

Дружеството ни разполага с два административни офиса в България, съответно във Варна и в София, както и с три площадки за складиране и третиране на отпадъци, съответно в градовете Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав. Площадките за съхранение и третиране на отпадъци са с обща площ от близо 30 000 м2 и са напълно инфраструктурно и технически обезпечени за да може на тях да се извършват, с най-високо качество, необходимите процеси по приемане, складиране, третиране и експедиране на различини видове опасни и неопасни производствени и/или битови отпадъци.

Освен със собствени бази за приемане на отпадъци, дружеството разполага с богат и разнообразен машинен парк от специализирани леко и тежкотоварни превозни средства, подемно-транспортна техника, модерни машини и всякаква техника за товарене, транспортиране, обработка и оползотворяване на отпадъци.

Дружеството непрекъснато инвестира и разполага със собствени инсталации за екологосъобразна и рентабилна преработка-оползотворяване на отпадъчни кабели от всякакъв вид. ЕКОМАКС е една от малкото фирми в страната, които имат възможност да обработват механизирано освен силови, също и кабели с малки сечения, при това с високо качество на получаваните суровини.

Дружеството разполага и с необходимата техника за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства – лекотоварни и тежкотоварни.

ЕКОМАКС разполага със собствени, модерни, инфраструктурно и технически обезпечени закрити специализирани складове за приемане и съхранение на почти всички видове опасни и неопасни отпадъци от Нардеба №2 на МОСВ и МЗ. Дружеството разполага със собствен автомобилен парк от специализирани товарни МПС за превоз на отпадъци под АДР в страната и в чужбина.

През 2013 година дружеството ни направи значителни инвестиции в инфраструктура и в закупуването на специализирано оборудване и ноу-хау за машинно оползотворяване на опасни отпадъци. От 2014 ние оползотворяваме успешно някои от най-разпространените видове/кодове опасни отпадъци в наши собствени инсталации в България.

От 2015г. дружеството разполага със собствена лаборатория за анализи на води, отпадъци и др.

Наред с изброеното, дружеството разполага с необходимата техника за извършване и на следните дейности: сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци(ТБО) от заводи и общини, зимно поддържане и снегопочистване, услуги и отдаване под наем на специализирана техника, строително-ремонтни дейности, разрушаване на сгради и извозване на строителни отпадъци, пълнене на технически газове в съдове под налягане и доставка на технически газове, управление на горски масиви, на зелени площи и др.

Материлно-техническа база
Инфраструктура

Инфраструктура

Транспорт

Транспорт

Машинен парк и техника

Машинен парк и техника

Лаборатория

Лаборатория

Материално-техническа база
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano