Консултантска дейност
Начало / Дейности / Консултантска дейност
Консултантска
дейност
Консултантска дейност

Консултантска дейност

ЕКОМАКС предлага на своите корпоративни клиенти консултации от екип от специалисти, работещи в сферата на опазването на околната среда, като инженер-химици, инженери по опазване на околната среда, еколози, агроном, хидроинженер, както и юрист, специалист по екологично право, който екип може да отговори на всички потребности на клиентите ни, свързани с предпроектни проучвания и реализирането на проекти от всякакъв вид, да изготви експертни оценки, да получи необходимите разрешителни от компетентните държавни и общински администрации за съответната дейност, както и да предотврати налагането или да обжалва вече наложени санкции от компетентните държавни органи, а също и да даде компетентен съвет относно въпроси, касаещи транспонирането на Европейското екологично законодателство в законодателството на Република България.

Експертите ни са с доказан опит в консултантската дейност, не само за частта превантивна дейност, но и за реализирането и разработването на програмни и нормативни документи, в това число:

1. Провеждане на обучение и издаване на сертификати, в сферата на опазването на околната среда;

2. Вътрешен надзор на екологичните системи:
Капацитет на инсталациите и обхват на разрешителните за работа
Химични вещества и препарати
Отпадъци 
Условия на работна среда
Разрешителни
Влияние върху компонентите на околната среда:
води;
атмосферен въздух;
почви;
ландшафт;
биоразнообразие.

3. Консултации по управление на околната среда:
СУОС
Структура и отговорности
Обучение
Обмен на информация
Документиране и докладване;

4. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

5. Използване на ресурси:
Използване на вода /измерване, документиране, докладване/;
Използване на енергия /измерване, документиране, докладване/;
Използване на суровини, материали и горива /употреба, съхранение, измерване, документиране и докладване/.
Оптимизиране на потреблението на ресурси
Най-добри налични техники (НДНТ);

6. Емисии в атмосферата:
Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
Емисии от точкови източници;
Неорганизирани емисии;
Собствен мониторинг;
Документиране и докладване;

7. Емисии на отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води/:
Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения;
Собствен мониторинг;
Документиране и докладване;

8. Управление на отпадъците:
Образуване на отпадъци;
Събиране и приемане на отпадъци;
Временно съхраняване на отпадъците;
Транспортиране на отпадъци;
Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци;
Обезвреждане на отпадъци;
Контрол и измерване на отпадъци;
Анализ на отпадъци;
Документиране и докладване;

9. Шум /емисии, контрол и измерване/;

10. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:
Собствен мониторинг на подземни води;
Документиране и докладване;

11.   Преходни и анормални режими на работа;

12.   Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях;

13.   Енергийна ефективност (ЕЕ):
Обследване на ЕЕ;
Одитиране;
Документиране и докладване;

14.   Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша;

15.   Пожарна и аварийна безопасност;

16.   Лабораторни анализи и мониторинг;

17.   Консултации по безопасност и здраве при работа:
Изработване на досие по ЗБУТ;
Изработване на инструкции и инструктажи;
При изработване на длъжностни характеристики;
Обучение на работещи със съоръжения с повишена опасност (СПО);
Обучения за придобиване на квалификация;
Обучения по БЗ в работна Среда;

18. Консултации по система НАССР;

19. Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи;

20. Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ и/или от МОСВ;

21. Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително. 

22. Пълна правна помощ:
Въпроси касаещи националното екологично законодателство;
Въпроси касаещи европейското екологично законодателство;
Обжалване на наложени административно-наказателни санкции на наши клиенти;

Освен описаните по-горе консултантски услуги предлагаме на нашите клиенти следните консултантски и проектантски услуги:

 • Изготвяне на проектна документация за подаване на заявления за издаване на разрешителни за водовземане (хидрогеоложки доклади, проекти за добив и проекти на санитарно охранителни зони);
 • Изготвяне на проектна документация за подаване на заявления за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води;
 • Изготвяне на пълен пакет от документи и докладване по изпълнение на условия на разрешителни за водовземане;
 • Разработване на планове за собствен мониторинг, мониторинг на подземни води, мониторинг на въздух, мониторинг на почви и програми за управление на отпадъци;
 • Изготвяне и внедряване на системи за управление на околна среда - пакет инструкции изисквани по условията на комплексни разрешителни, изготвяне на годишни доклади;
 • Проектиране и изграждане на пунктове за мониторинг на подземни води (пиезометри);
 • Изготвяне на информация (искане) за преценяване на необходимостта от ОВОС съгл. Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 • Оценка на въздействието на различни обекти върху околната среда: изготвяне на доклади по ОВОС;
 • Оценки за съвместимост на инвестиционни предложения и планове със защитени зони по НАТУРА 2000;
 • Изготвяне на екологични оценки (ЕО).

На Ваше разположение ще бъдат екип от специалисти, които при необходимост ще оказват съдействие и експертна помощ по следните теми:

 • По дейностите изброени по-горе;
 • При кандидатстване за разрешителни режими;
 • Изработване на проектна документация;
 • Аналитична дейност;
 • Мониторинг от акредитирана лаборатория;
 • Всички въпроси, свързани с управление на околната среда, безопасността и здравето при работа.

 

Консултантска дейност
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano