Управление на отпадъци и екологичен инженеринг
Начало / Фирмен профил
Фирмен профил
ЕКОМАКС е частно търговско дружество, специализирано в управлението на отпадъци и екологичен инженеринг, което работи успешно на вътрешния и на международния пазар от 2005 година до днес.

Фирмен профил

ЕКОМАКС е частно търговско дружество, специализирано в управлението на отпадъци и екологичен инженеринг, което работи успешно както на вътрешния, така и на международния пазар от 2005 година до днес.

Дружеството разполага с надлежно издадени разрешителни от Министерство на Околната Среда и Водите на Република България за транспортиране, складиране и третиране на над 800 вида (кода EWC) опасни и неопасни отпадъци.

Дружеството разполага с надлежно издадени лицензи от Министерство на Транспорта на Република България за превоз на отпадъци и товари в страната и в чужбина.

Дружеството разполага и с три сертификата за качество: ISO9001, ISO14001, ISO18001 по управление на отпадъци.

ЕКОМАКС напълно е привело дейността си в съответствие с последните изисквания на европейското и на националното законодателство в сферата на опазването на околната среда и управлението на отпадъци.

Дружеството разполага с два административни офиса в България, съответно в София и във Варна, както и с три площадки за складиране и третиране на отпадъци в градовете Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.

Площадките за съхранение на отпадъци са с обща площ от близо 30 дка и са инфраструктурно и технически обезпечени, за да може с най-високо качество на тях да се извършват необходимите процеси по приемане, складиране, третиране и експедиране на различни видове опасни и неопасни производствени и/или битови отпадъци.

Освен със собствени бази за приемане на отпадъци, дружеството разполага с богат и разнообразен машинен парк от специализирани леко- и тежкотоварни превозни средства, подемно-транспортна техника, модерни машини и всякаква техника за товарене, транспортиране, обработка и оползотворяване на отпадъци.

Клиенти на дружеството са водещите, структуроопределящи предприятия в България, между които и редица първокласни чуждестранни инвеститори, работещи в сферата на производството, енергетиката и комуникациите.

Основно конкурентно преимущество на ЕКОМАКС е, че успява да предложи на своите клиенти комплексна услуга по управление на отпадъци и екологичен инженеринг, включваща изкупуване на всички видове вторични суровини, приемане на опасни и неопасни отпадъци за обезвреждане/оползотворяване, транспортиране на отпадъци, консултантска помощ в сферата на управлението на отпадъци и опазването на околната среда и други.

В дейността си ЕКОМАКС се развива в следните основни направления:

  • Управление на рециклируеми отпадъци – търговия и третиране на вторични суровини;
  • Управление на нерециклируеми отпадъци - опасни отпадъци и неопасни производствени отпадъци;
  • Екологичен инженеринг;
  • Спомагателни дейности и услуги.

 

За да отговори в максимална степен на потребностите и изискванията на своите клиенти, както и за да диверсифицира гамата от предлагани услуги, ЕКОМАКС поддържа спомагателни дейности като: сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци (ТБО) от заводи и общини, зимно поддържане и снегопочистване, услуги и отдаване под наем на специализирана техника, разрушаване на сгради и извозване на строителни отпадъци, репатриране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС, шредиране и преработка/рециклиране на отпадъчни кабели, доставка на технически газове, управление на зелени площи, строително-ремонтни дейности, консултантска дейност в сферата на опазването на околната среда, пробовземане и лабораторни анализи в акредитирана лаборатория.

 
ЕКОМАКС е частно търговско дружество, специализирано в управлението на отпадъци и екологичен инженеринг, което работи успешно на вътрешния и на международния пазар от 2005 година до днес.
Сертификати ISO на Екомакс ООД

Сертификати за качество по ISO

Екомакс ООД е успешно сертифицирано по системите за управление на качеството
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007
ISO 9001:2008

ISO 9001:2008
Quality Management System

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004
Environmental Management System

ISO 18001:2007

ISO 18001:2007
OH & S Management System

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano