Екологичен инженеринг
Начало / Дейности / Екологичен инженеринг
Екологичен
инженеринг
Екомакс извършва специализирани услуги в сферата на екологичния инженеринг

Екологичен инженеринг

Екомакс извършва специализирани услуги в сферата на екологичния инженеринг, между които:

 • Изграждане, експлоатация и мониторинг на съоръжения и на инфраструктура
 • Строителство и ремонт или услуги със строителна, транспортна и подемна техника
 • Поддържане на горски и на зелени площи - залесяване, зелен офсет а също и почистване, шредиране, мулчиране и компостиране на всякаква нежелана растителност и растителни отпадъци
 • Услуги или отдаване под наем на специализирана техника
 • Извършване на пробовземане и на лабораторни анализи в акредитирана лаборатория

 

Строителство, ремонт и услуги със специализирана техника

Дружеството ни е част от строителен консорциум ССМ-ЕКОМАКС ДЗЗД, и в качеството си на партньор в строителен консорциум има необходимите разрешителни, квалифициран персонал и техническа възможност да извършва строителни и ремонтни услуги за сгради, пътища, основна и прилежаща инфраструктура и др.

Екомакс раполага и със значителен на брой, както и с най-разнообразна по вид и технически характеристики транспортна, подемна, строителна и друга специализирана техника, която може да отдава под наем дългосрочно или за определен обект, съответно с или без оператор-шофьор.

Дружеството разполага с екип от строителни и пътни инженери, ремонтчици и геодезисти, с които има възможност да извършва специализирани услуги в сферата на строителството за своите корпоративни клиенти.

Екомакс ООД притежава Удостоверение издадено от Камарата на строителите за изпълнение на строежи Първа група (високо строителство, прижелаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи) и Четвърта и пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и 1.5.6).

 
ИЗТЕГЛЕТЕ В PDF


Поддържане на зелени площи, залесяване, зелен офсет, а също и почистване, шредиране, мулчиране и компостиране на всякаква нежелана растителност и растителни отпадъци

Екомакс ООД извършва специализирани услуги по разчистване на всякакви терени от нежелана дървесна, храстова и тревна растителност и растителни отпадъци.

Благодарение на новата ни специализирана техника дървесната и храстова растителност се отсича и едновременно шредира на малки частици(“чипс”) до мулч като по този начин се освобождават големи площи в максимално кратки срокове. Специализираният прикачен инвентар не само отсича и мулчира растителността, но и смесва надробените частици с горния слой на почвата като по този начин подобрява нейните характеристики.

Дружеството ни разполага с три основни нови специализирани машини(с различни габарити) и с разнообразен прикачен инвентар, както и с няколко спомагателни машини за шредиране и мулчиране като постига капацитет от 20 до 200 дка за 8ч. работа.

Дружеството ни разполага и с достатъчен брой обучен персонал за ръчно рязане на дървета, клони и подлес, както и с правоспособни лесничеи, което гарантира високо качество на услугата и спазване на всички законови изисквания за работа, охрана на труда, екологични норми и др.

Екомакс ООД разполага с необходимия опит и с всички необходими разрешителни за дейности в горски масиви за да извърши следните технологични дейности:

1. изсичане, шредиране и мулчиране на дървета, подлес и клони в горски масиви;

2. освобождаване от нежелана дървесна и храстова растителност в пасища и поддържане на горски пасища;

3. почистване от нежелана растителност на стари лозови масиви и стари овощни насаждения;

4. изсичане, шредиране и мулчиране на дървета, храсти и клони и поддържане на зелени площи, собственост на общини и заводи, в това число компостиране на отпадъците;

5. за електроразпределителните и електропреносните дружества извършваме изсичане, шредиране и мулчиране на дървета, храсти и клони под далекопроводи, върху кабели, както и около и в ел.подстанции;

6. за газоразпределителните, газодобивните и газопреносни дружества извършваме изсичане, шредиране и мулчиране на дървета, храсти и клони върху тръбопроводи/газопроводи, както и около и в специализирани обекти и територии.

Лабораторни анализи и мониторинг

 • Емисии в атмосферата
 • Емисии на отпадъчни води
 • Шум
 • Анализ на отпадъци
 • Анализ и мониторинг на подземни води
 • Анализ и мониторинг на почви
Екологичен инженеринг
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano