Доставка на технически газове
Начало / Дейности / Доставка на технически газове
Доставка
на технически газове
ЕКОМАКС предлага на своите клиенти пълната гама от технически газове и оборудване за тяхното приложение

Доставка на технически газове

ЕКОМАКС предлага на своите клиенти пълната гама от технически газове и оборудване за тяхното приложение. Дружеството разполага със собствена кислородна станция – пълначна инсталация за кислород в бутилки под налягане и подходящ собствен транспорт за доставка на бутилките до склад на клиента. Станцията е снабдена със съоръжения за извършване на изпитания на съдове, работещи под налягане.

Дружеството успешно си партнира с “Месер България” – водещ доставчик в областта на техническите газове, като доставя на своите клиенти в специализирани съдове кислород, азот, аргон, въглероден двуокис и сух лед, водород, ацетилен, хелий, райски газ и всякакви газови смеси, разработени според индивидуалните изисквания на всеки контрагент.

Част от богатата гама доставяни технически газове е изброена в текста по-долу.

Номенклатура
O2

Кислород

Кислородът е безцветен газ без миризма и без вкус, означаван с О и е най-разпространеният елемент на Земята, който съществува в две алотропни модификации – кислород и озон. Влиза в състава на много органични вещества и се намира във всички живи клетки и неорганични съединения. При охлаждане до –183 °С образува сини кристали. Разтворим във вода, като колкото по-ниска е температурана на водата, толкова по-добра е разтворимостта на кислорода. Поддържа горенето, въпреки, че самият той е незапалим. Съдържанието на кислорода в атмосферата е 21 об.% - тоест трети след водорода и хелия. Течният кислород се привлича от магнити в лабораторни условия. Почти всичките му реакции с другите химични съединения протичат с отделяне на топлина. Като технически газ, кислородът се явява ценен поради своята реактивност. Той намира приложение в хранително-вкусовата промишленост, минната промишленост, в металургията, в химическата промишленост, екологията, здравеопазването и други.

He

Хелий

Хелият е благороден газ, означаван с символа He в периодичната система. Той е безцветен, нетоксичен, инертен, без вкус и миризма. Неговите температура на кипене и топене са най-ниските сред химичните елементи, вторият най-лек и най-разпространен химичен елемент в наблюдаваната Вселена след водорода. На Земята ниската му плътност е довела до неговото изпаряване, поради което елементът е относително рядък - едва 0,00052% от обема на атмосферта. Хелият се използва в криогениката, в различни промишлени процеси за поддържане на налягането, при заваряване, като подемен газ в балони и дирижабли, за получаване на ниски температури, за създаване на инертна среда при автогенна обработка на метали, в електрониката, медицината, във водолазното дело и др.

Ar

Аргон

Аргонът е благороден газ, без цвят, миризма, вкус, не е отровен и е изключително стабилен елемент, означаван с Ar. Той е инертен при почти всяка температура и не образува точно определени стабилни съединения при стайна температура. Аргона заем 0,934 об.% от въздуха. Аргонът се прилага в металургията, електрониката, като защитна среда при MIG и WIG заваряване, за електрически, електролуминисцентни и газонапълнени лампи, в направата на лазери, в криохирургията, във винопроизводството, в музеите за запазване на важни документи и предмети от стареене и други.

CO2

Въглероден диоксид

Въглеродният диоксид е химично съединение, молекулата на което се състои от един атом въглерод и два атома кислород - CO2. Той е газ без цвят и миризма, с плътност 1,65 пъти по-голяма от тази на въздуха. Съдържанието му във въздуха варира от 0,03% и 0,06%, в зависимост от района. При температура под -78°C въглеродният диоксид променя агрегатното си състояние от газообразно в твърдо - “сух лед”. Въглеродният диоксид е разтворим във вода, при което той се преобразува във въглеродна киселина (H2CO3) и обратно в CO2 – процесът се нарича “газиране” , а продукта е “газирана вода”. Течен въглероден диоксид се получава само при налягане над 5,1 bar. Въглеродният диоксид се използва за производството на безалкохолни напитки, сода бикарбонат, при пожарогасителите, във фармацията и медицината, в оръжейната промишленост, като охладител в хранителната промишленост и други.

N

Азот

Азотът е химичен елемент – безцветен газ, означаван с N. Среща се във всички живи организми, мъртвата органична материя, моретата и океаните, влиза в състава на белтъците, аминокиселините, нуклеиновите киселини, хлорофила, хемоглобина и други. Азотът съставлява по-голямата част от атмосферата на Земята, като съдържанието му е 78,084% по обем. Получава се чрез постепенно изпаряване на втечнен въздух и се използва за получаване на амоняк, на азотна киселина, на азотни торове и на взривни вещества. Използва се в хранително-вкусовата промишленост, военната промишленост, електронната индустрия, галванометричната промишленост, в животновъдството, за производство на изкуствени торове, за термична обработка на метали и сплави, при заваряне, продухване и инертизация на резервоари и други.

C2H2

Ацетилен

Ацетиленът е въглеводород, най-ненаситеният алкин, безцветен газ, без миризма, малко разтворим във вода и е малко по-лек от въздуха. Химичната му формула е C2H2. Ацетиленът се използва за газово рязане и заваряне в смеси, използва се в т.нар. ацетиленова горелка (оксижен). При неговото изгаряне се отделя голямо количество енергия, при което се достигат температури до 3000°C, при които стоманата се стапя. Ацетиленът е основна суровина в химическата промишленост.

N2O

Диазотен оксид

Диазотен оксид, известен като "Райски газ" е химично съединение с формула N2O, и представлява безцветен, незаплим газ с приятна сладникава миризма и вкус. При вдишване предизвиква чувство на еуфория. Използва се в хирургията и денталната медицина, в хранителната индустрия, като окислител в ракетните двигатели, при двигателите с вътрешно горене – увеличава мощността им, добавен към горивото (нитро).

Контакс с нас

Контакс с нас

Доставка на технически газове

Т: 054 86 26 18
Ф: 054 88 22 13
М: 0897 079 992

Доставка на технически газове
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano