Управление на опасни производствени отпадъци
Начало / Дейности / Управление на опасни производствени отпадъци
Управление
на опасни производствени отпадъци
Екипът ни може да Ви съдейства при приемането и третирането на всички видове-кодове отпадъци, включени в Нардеба №2 на МОСВ и МЗ

Управление на опасни производствени отпадъци

Екипът на Екомакс има за цел да предложи на клиентите си в страната комплексно, екологосъобразно и законно решение на всеки техен проблем, свързан със:

 • предаването на отпадъци за последващо третиране;
 • съхранението-складирането на производствени опасни и неопасни отпадъци;
 • транспортирането /опаковане, товарене, превоз-АДР/ на производствени опасни и неопасни отпадъци;
 • предаването на генерираните производствени опасни и неопасни отпадъци на подходящи инсталации за оползотворяване или обезвреждане в страната и/или в чужбина, в това число оползотворяване на някои от най-разпространените опасни отпадъци в наши собствени инсталации;
 • пълна подготовка на необходимата документация и отчетност, касаеща изброените по-горе процеси по управление на производствени опасни и неопасни отпадъци, в т.ч. нотификация за износ на отпадъци;
 • правна помощ и пълно експертно обслужване /консултантска дейност/ в полза на нашите клиенти, включително, но не единствено по повод възникнали въпроси от най-разнообразен характер, във връзка с управлението на генерираните производствени опасни и неопасни отпадъци.

Решенията, които ние ще Ви предложим, са изцяло съобразени с действащото към момента националано и европейско законодателство, в областта на управлението на производствени опасни и неопасни отпадъци.

Наши клиенти могат да бъдат всички юридически лица – търговски дружества - фирми, общини, неправителствени организации и др.

В зависимост от характеристиките и кода на всеки отпадък, както и в зависимост от количеството на генерираните от нашите клиенти отпадъци, те се оползотворяват в нашите инсталации или се предават за обезвреждане /оползотворяване/ на подходящи инсталации на територията на страната или в чужбина.

Екипът ни може да Ви съдейства при приемането и третирането на всички видове-кодове отпадъци, включени в Нардеба №2 на МОСВ и МЗ.

Процесът по приемане и последващо управление на производствени отпадъци, генерирани от наши клиенти, протича по следния начин:

 • след получаване на писмено запитване от клиента се прави оглед на отпадъците на място;
 • извършва се пробовземане и анализ в акредитирана лаборатория;
 • преценява се възможността за оползотворяване на отпадъците в наши собствени инсталации или се осъществява контакт с потенциални подходящи инсталации за екологосъобразно обезвреждане/оползотворяване на отпадъците в страната и в чужбина;
 • отпадъците се товарят от склад на клиента и се транспортират до наш специализиран склад;
 • отпадъците се съхраняват в наш склад при подходящи условия до приключване на процедурите по оформяне на документацията и отчетността в т.ч. и на нотификация при износ на отпадъците извън страната;
 • оползотворяване на отпадъците в нашите собствени инсталации или транспорт за финално обезвреждане/оползотворяване/ до подходящи инсталации на територията на страната или в чужбина;
 • оформяне от наш екип на цялата документация и отчетност по процеса на управление на опасни отпадъци.

През годините дружеството ни направи значителни инвестиции в инфраструктура и в закупуването на специализирано оборудване и ноу-хау за оползотворяване на опасни отпадъци като към момента ние оползотворяваме успешно някои от най-разпространените видове/кодове опасни отпадъци в наши собствени инсталации в България, като:

 • 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
 • 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
 • 16 01 07* - Маслени филтри
 • 16 05 04* - Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

В което и населено място да се намирате, в случай, че генерирате опасни или неопасни отпадъци, които желаете да ни предадете за последващо еколого и законосъобразно третиране, не се колебайте да ни потърсите.

Вижте специализирания сайт на Екомакс за опасни отпадъци

Управление на опасни производствени отпадъци
Повече за процеса
Запитване и оглед
Запитване и оглед
Запитване и оглед
След получаване на писмено запитване от клиент извършваме оглед на място и събираме необходимата информация и евентуално налична документация за отпадъците – лаб.анализи, работни листи, листи за безопасност и др.
Пробовземане и анализ
Пробовземане и анализ
Пробовземане и анализ
Извършваме пробовземане и анализ на пробите в акредитирана лаборатория (за наша сметка).
Товарене и транспорт
Товарене и транспорт
Товарене и транспорт
След подписване на договор с клиента и след заявка, отпадъците се товарят от склад на клиента и се транспортират до наш специализиран склад.
Специализирани складове
Специализирани складове
Специализирани складове
Отпадъците се съхраняват в наш специализиран склад при подходящи условия до приключване на процедурата по оформяне на документацията. При необходимост отпадъците се преопаковат и етикетират отново.
Транспорт за финално обезвреждане
Транспорт за финално обезвреждане
Транспорт за финално обезвреждане
Транспортираме отпадъците с наш специализиран транспорт (АДР) за обезвреждане/оползотворяване на отпадъците в наши собствени инсталации или в подходящи външни инсталации на територията на страната или в чужбина (в т.ч. извършваме и процедурата по нотификация).
Контакс с потенциални инсталации
Оползотворяване & обезвреждане
Оползотворяване & обезвреждане
Обезвреждаме/оползотворяваме отпадъците в наши собствени инсталации и/или ги транспортираме до подходящи инсталации за финално третиране на територията на страната или в чужбина (в т.ч. извършваме и процедурата по нотификация).
Документация и отчетност
Документация и отчетност
Документация и отчетност
Оформяме цялата необходима документация и отчетност за всяка отделна сделка като съдействаме на клиентите ни по време на всяка една фаза от проекта.

Опасни производствени отпадъци

Т: 052 696 600
Ф: 052 694 800
М: 0898 562 834

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2022 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano