Новини

13.01.2020

Обява от Екомакс ООД

Обява

за инвестиционно предложение

от

"Екомакс" ООД

(съгласно чл. 4 ал, 2 от наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда) 

Уведомяваме Ви, че имаме следното инвестиционно предложение  "Третиране на неопасни отпадъци на площадка на Екомакс ООД"

  • ИН ще се реализира на площадка с местонахождение : гр. Шумен, област Шумен, община Шумен, бул. „Мадара” №42 УПИ № LXVIII, LXIX, LXXи LXXV, планосинимачен №83510.670.63 № 83510.670.72 , кв. 340 по плана на гр. Шумен
  • Предвидената дейност не е свързана с употреба на природни ресурси.
  • От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни , при които се осъществява или е възможен контакт с води.
  • Инвестиционното предложение не е свързано с емисии в атмосферния въздух.
  • Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на нови потоци отпадъчни води.
  • Третиране, чрез шредиране на неопасни отпадъци; Третиране на дървени отпадъци чрез линия за преработка, включваща шредиране и  рециклиране на кабели.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ гр. Шумен, ул. „Съединенние” № 71.

 

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2020 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano