Новини

30.12.2016

Община Казанлък има разработени редица проекти, които ще реализира през 2017-а и следващите години

 Община Казанлък има разработени редица проекти, които ще реализира през 2017 и през следващите години, каза за Радио „Фокус“ зам.-кметът по строителство Даниела Коева. Тя поясни, че основна част от усилията на администрацията през 2016 година са били насочени към изработване и приемане на проект за прединвестиционно обсъждане, свързано с интегрирания градски транспорт в Казанлък. Внедряването на този проект е дейност, която предстои да бъде реализирана, тъй като Общината е одобрена за финансиране по оперативна програма, за сума в размер на 3 400 000 лв. Зам.-кметът поясни, че се изготвя и общият устройствен план на Долината на тракийските царе. „Това е един много необходим документ, както на Общината, така и на инвеститорите, които имат интерес в регион Казанлък“, коментира Коева. Направено е обследване и е изготвен проект за ремонт на надлеза на бул. „Розова долина“ в Казанлък. Значими са и екологичните проекти на Община Казанлък, като основен сред тях е проектът за рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци, след влизане в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъците. „Имаме изготвен проект, ще кандидатстваме за финансиране през 2017 година, което се надяваме да получим и да започнем дейности по закриване на съществуващото депо“, каза в заключение Коева.

https://www.opasniotpadaci.com/

27.12.2016

Китай въвежда данък „мръсен въздух“

Китай прие нов закон, според който индустриалните предприятия, замърсяващи околната среда, ще трябва да плащат данък. Нововъведението бе прието по време на заключителното заседание на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители. Той ще влезе в сила на 1 януари 2018г. и ще бъде ключов в борбата със замърсяването, която е сериозен проблем пред страната. Китай събира такса за "изхвърлянето на замърсяващи вещества" от 1979г. Но въпреки това някои местни правителства използват вратички и освобождават предприятията от това задължение. От години регулаторите се опитват да заменят системата за плащане на такси със закон. Според новия закон компаниите ще плащат данък вариращ от 350 юана (48.21 евро) до 11 200 юана (1542.80 евро) на месец за шумозамърсяване в зависимост от нивата на шума. В него са определени и тарифи от 1,2 юана за определени количества замърсители на въздуха, 1,4 юана на водите и от 5 до 1000 юана ( от 69 евроцента до 137.75 евро) за всеки тон твърди отпадъци. Правителствата на провинциално ниво могат да увеличат данъка за замърсяване на въздуха и водите до десет пъти след като получат одобрението на Общокитайското събрание на народните представители. Възможно е и той да бъде намален, ако емисиите са под националните стандарти. Законът е насочен само към предприятия и публични институции, които изпускат посочените замърсители директно в околната среда. Източник: Econ.bg

https://www.opasniotpadaci.com/

29.12.2016

След обилните снеговълежи в Шумен

Поради обилните снеговалежи вчера, тази сутрин по улиците на Шумен се образуваха заледявания.  Още преди обяд работници, които се представиха за служители на „Чистота”, разбиваха леда с лопати и хвърляха сол и пясък по тротоарите и стъпалата. Стълбите, които водят към Регионален исторически музей-Шумен и РБ „Стилиян Чилингиров” са заснежени и непочистени. Валентин Велев от фирма „Екомакс”, която чисти 20 км пътна мрежа в кварталите Боян Българанов, Еверест, Тракия и Индустриална зона съобщи, че още вчера в 19 часа са изкарали една машина с луга, а още една е почиствала тази сутрин около 5 часа. В ранните часове е имало критични заледени участъци, като от фирмата са наблегнали на зоните около училищата и МБАЛ-Шумен. „Обстановката е зимна, но улиците са проходими”, категоричен бе той. Атанас Кулев от „РТК”, която е наета да поддържа южните части на града съобщи, че за почистване и осоляване са работили 2 техни машини. В момента работници хвърлят сол по спирките и тротоарите. Потърсихме и информация от управителя на фирма „Е-плант” Георги Георгиев. Още в 4:30 часа 3 машини са осолявали и почиствали малките улици на Боян Българанов, района на хотел Шумен, Изчислителния център и района на пожарната. Проходимостта в тези райони е осигурена.

https://www.ecomax.bg/

23.12.2016

Битовите отпадъци са били 3 011 хил. тона през 2015 г., голяма част от тях са депонирани

През 2015 г. образуваните битови отпадъци са били 3 011 хил. тона. От тях депонирани са били 1 856 хил. т, предадените директно за рециклиране – 154 хил. тона., а стигналите до съоръжения за вторично третиране възлизат на 1 002 хил. тона. Това сочат данните от Националния статистически институт, изчислени на базата на регулярното статистическо наблюдение за битовите отпадъци, така и от Националната информационна система за отпадъците на Изпълнителната агенция по околна среда. За същата година събраните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци са 466 хил. тона. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на транспортни документи. Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. През 2015 г. системите за битови отпадъци са 151, от които 43 регионални. Обслужените населени места през 2015 г. са 4 593. Същевременно събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за 2015 г. са оценени на 420 килограма. Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав не пречи на третирането им съвместно с битовите.

https://www.opasniotpadaci.com/

28.12.2016

Четири общини в Пиринско с обща програма за управление на отпадъците

Разлог, Банско, Белица и Якоруда ще разработят плана в съответствие на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Четири общини в Пиринско правят обща програма за управление на отпадъците, предаде БНР. Разлог, Банско, Белица и Якоруда ще разработят плана в съответствие на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., приет с решение на Министерския съвет от 22.12.2014 г. По този начин ще определят рамката за ефективно управление на общите съоръжения и инсталации за отпадъци. За изпращане на мнения, виждания, препоръки и предложения относно начина на управление на отпадъците, може да се ползват адресите на общинските администрации в Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Проектът на изготвената Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Разлог ще бъде публикуван на интернет страниците на четирите общини за срок от 1 месец за обсъждане със заинтересованите страни.

https://www.opasniotpadaci.com/

22.12.2016

Всички площадки за отпадъци се изнасят в промишлени зони, гласуваха депутатите

Площадките за отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, както и за отпадъците от опаковки ще трябва да бъдат изнесени в промишлени и складови зони. Това изискване гласуваха депутатите като приеха окончателно Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в сряда. Досега подобна норма засягаше само за площадките за метални отпадъци. Законът дава възможност за предаване на метални отпадъци от домакинствата и от физическите лица на всички възможни субекти, които притежават съответните разрешителни, независимо дали са частни площадки или такива, организирани от общини. "По този начин се предоставя равен достъп до отпадъците и на частния и на публичния сектор, което е от изключително значение за адекватното снабдяване на пазара с вторични суровини и от своя страна ще допринесе за устойчивото развитие на рециклирането," смятат от асоциацията по рециклиране. С нови текстове, се намалява административната тежест в процедурите за кандидатстване за разрешителни и регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. Те са свързани с изясняване и оптимизиране на документите, които се изискват в тези процедури, без да налагат необходимост от промяна на предназначението на площадката и нови подробни устройствени планове. С поправките, парламентът одобри и въвеждане на банкови гаранции за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Досега такава гаранция имаше само за извършването на дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Нова разпоредба въвежда лимит за безкасово плащане за сделки на физически лица с определени метални отпадъци. Така сделките на частния сектор с физически лица за определени метални отпадъци, ще се извършват в брой (касово само), когато тези сделки са до 100 лв. годишно. Според бизнеса в сектора, този лимит има положителна роля, и може дори да е по-голяма сума. Увеличаването му ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните суровини, и ще предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на нормата, както и "изтичането" на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово плащане или лимитът е по-голям, за каквито рискове ни предупредиха от някои европейски държави. Според Българска асоциация по рециклиране (БАР) голяма част от промените в закона осигуряват "стабилна рамка, необходима за устойчивото развитие на сектора за рециклиране", защото смятат, че с част от тях се намалява административната и финансова тежест за бизнеса, намаляват се някои санкции, и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора. По думите им изравняването на различните режими и изисквания намалява сивия сектор в този бизнес.

https://www.ecomax.bg/

27.12.2016

Количеството битови отпадъци в Шуменско бележи спад

Образуваните битови отпадъци през 2015 г. в област Шумен са оценени на 53 хил. тона при 69 хил. тона за 2014 година. Това съобщиха от Статистика – Шумен. През същата година са депонирани 49 хил. тона, предадени за оползотворяване са 3 хил. тона, а предадени за предварително третиране – 1000 тона. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива – на базата на транспортни документи. В областта 100% от населението е обслужвано от системи за организирано сметосъбиране, при 99.6% средно за страната. През 2015 г. събраните отпадъци на човек от обслужваното население в областта са оценени на 299 кг, при 388 кг за 2014 г., и при 420 кг за страната. Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав не пречи на третирането им съвместно с битовите. Изчислението се прави на базата данни, както от редовното годишно статистическо наблюдение за битовите отпадъци, така и от Националната информационна система за отпадъците на Изпълнителната агенция по околна среда.

https://www.ecomax.bg/

21.12.2016

Таксата битови отпадъци няма да се увеличава и през 2017 година

Tаксата битови отпадъци няма да се увеличава и през 2017 година. Кметът на София Йорданка Фандъкова представи днес отчета на дейността на завода за преработване на отпадъци. Година след откриването на завода за третиране на отпадъци дойде време и за отчет. ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА СОФИЯ: "Заводът постепенно се натоварваше докато стигне пълният си капацитет. Това се случи от 1 април. От тази дата 100% от отпадъците от София постъпват в завода.“ ПЕТЪР ТРАЙКОВ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОТПАДЪЦИ“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА: „Обработеното количество отпадъци възлиза на 221 693 тона. Прозиведенето РДФ гориво е 105 хиляди тона, извлечените рециклируеми материали са на 9 000 тона, а депонирания отпадък е над 33 000 тона и е доста по-малко от това, което е предвидено като количество." Оказва се, че сред ползите на преработката на боклук в завода са и приходите, които той отчита. От продажбата на рециклируеми материали приходите възлизат на над 455 хиляди лева. ПЕТЪР ТРАЙКОВ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОТПАДЪЦИ“ СТОЛИЧНА ОБЩИНА: „562 хиляди имаме приходи от продажба на електроенегия до 31 октомври 2016 година." Столичният кмет обясни причините ръководството на общинското предприятие да бъде отстранено. Сред тях е факта, че експертите, важни за предприятието са напуснали работа по време на старото ръководство. ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА СОФИЯ: „Забавени процедури от предходното ръководство , което затруднява ритмичното и навременно обслужване на машините на завода.“

https://www.ecomax.bg/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2020 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano