Новини

30.04.2014

Обява от Екомакс ООД

На основание чл.6,ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Загл. Изм. - ДВ бр.3/2006г./ 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме внесена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за ИП „Монтиране и пускане в експлоатация на машини за третиране на отпадъци различни по вид и характеристики” 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Шумен, бул. „Славянски” № 17.

15.04.2014

Обявление за инвестиционно намерение

От „ЕКОМАКС” ООД – гр. Шумен, с адрес за кореспонденция: гр.Варна 9014, п.к. 14, представлявано от Христиан Гичев Христов - Управител

Обявление за инвестиционно предложение „Монтиране и пускане в експлоатация на съоръжения за третиране на отпадъци” с местонахождение ул. „Цветан Зангов”, гр. Шумен. 
На територията на съществуваща площадка за дейностти с отпадъци , в закрито хале ще се монтират инсталации за третиране на отпадъци, с което дружество цели да се намали потока на опасни отпадъци насочван за депониран, като в следствие от дейността на инсталациите отпадъците ще се предават за последващо оползотворяване.

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2020 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano