Новини

21.12.2015

С инвестиция от 1 793 000 левав Тервел е изграден пунктза управление на животински отпадъци

С инвестиция от 1 793 000 лева в Тервел е изграден пункт за управление на животински отпадъци, съобщи заместник-кметът на общината Диана Илиева. Това е последният проект, който общината реализира по Програмата за развитие на селските райони през стария планов период. Пунктът е построен в бизнесзоната на Тервел, разполага със сграда със застроена площ 387 квадратни метра, в която има три хладилни помещения - за шоково замразяване на животински отпадъци при минус 35 градуса и за замразяване при ниски температури - 18 градуса под нулата, поясни заместник-кметът. По думите на Илиева капацитетът на трите камери е за 25 000 килограма отпадък. Сградата разполага и с помещения за приемане, измиване и дезинфекциране на отпадъците, складове, сектор за персонала. За пункта са купени три оборудвани с хладилни фургони и подемни съоръжения камиони с товароподемност от 3,5 до 18 тона. Базата разполага и с електрокар и транспалетни колички. В пункта е изградена локална пречиствателна станция за отпадните води преди да се влеят в градската канализация. Има и автомивка и пет паркоместа. В Тервел е едно от двете съоръжения в страната за управление на животински отпадъци според европейските директиви, изградени с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони, коментира Диана Илиева. Пунктът ще започне да работи през новата година.

http://www.ecomax.bg/

17.12.2015

Застраховка „Гражданска отговорност" НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Когато се анализират възможностите на застрахователите по отношение на отговорността по застраховката, необходимо е да се изясни още един въпрос. Това е въпросът за причинността на индиректното съучастие при застраховката. Често загубите поради замърсяване възникват не от директното, макар и траещо дълго време, въздействие от един определен източник. Често тяхното настъпване става едва след общото действие на голям брой причинители от различно естество. Като пример могат да се дадат вредите, които се причиняват от смога. Един постоянно димящ комин в продължение на месеци или години също причинява трайни щети. Това е причината застрахователите да са затруднени при изчисляване на застрахователната премия, тъй като тя ще бъде твърде висока. Вярно е, че размерът на застрахователното покритие ще бъде значителен, но същевременно претенциите се намаляват при увеличаване на пространственото отдалечаване или на времето между причина и вреда чрез увеличаване броя на междинните звена и особено броя на факторите, които са предпоставка за изплащане на причинени вреди. Къде например трябва да се търси причината за едно нервно заболяване - в живака, в ДДТ или някъде другаде? Могат ли тези фактори да се таксуват като замърсители? В какъв размер? До каква степен е налице съвиновност на ощетените? От какво са отровните вещества? Могат да се поставят и редица други въпроси, но подобни съмнения не бива да водят до подценяване на един риск, който е обект на застраховката „Гражданска отговорност". Размерът на възможните вреди много трудно може да се обхване предварително. Някои настъпили застрахователни случаи показват, че плащанията на обезщетенията и разноските за намаляване на щетите могат да бъдат катастрофални за застрахователя. При такова положение застрахователите са в невъзможност да пресметнат точно застрахователната премия и да осигурят покритие на твърде високите разходи за застрахователни плащания и разноски.

В някои страни са правени опити да се намерят начини за застрахователнотехническо обхващане на очакваните вреди от замърсяване на околната среда, които се свеждат по-скоро до това да се включат в условията по застраховката като изключващи клаузи. Колкото и различно да са формулирани тези клаузи в различните страни, всички те са свързани със страха пред все още непознат по размери риск.

Въпреки трудностите, които поставя пред застрахователите покритието на риска „замърсяване на околната среда" чрез застраховката „Гражданска отговорност", трябва да се намерят начини за неговото включване в отговорност. Това предполага едно проучване на вероятното развитие на този риск.

Застрахователите, работещи по застраховката „Гражданска отговорност", винаги са проявявали гъвкавост при покриването на нови рискове. Включването обаче на риска „замърсяване на околната среда" в отговорност предполага да се вземат под внимание два основни момента.

Първо, следва да се имат предвид някои моменти от етичен характер, т.е. дейността на застрахователите не трябва да бъде в противоречие с общите интереси - те не следва да дават покритие, което едва ли не да подтиква към замърсяване на околната среда. Ето защо последиците от замърсяването на околната среда, за предотвратяването на които застрахованият не е предприел всички мерки и най-вече не са изпълнени всички предписани от закона задължения, не трябва да се покриват.

Второ, необходимо е да се прецени застраховаемостта, която, както вече се отбеляза, е налице само при вреди от случайни събития. Оказва се обаче, че сега рискът „замърсяване на околната среда" е неизменен спътник на техническия прогрес, в който и застрахователите трябва да дават своя принос. В случаите, когато този прогрес се търси на всяка цена, без оглед на евентуалните вредни влияния, които могат да бъдат избегнати, застрахователите не трябва да сключват застраховка.

При тези разсъждения се стига до извода, че съществуват два пътя за решаване на проблема на замърсителите на околната среда: а) изключване на всички тенденции за обезщетяване на вреди поради увреждане на околната среда, но с готовност да се покриват отделни рискове след точна преценка, както и срещу специални застрахователни премии и условия; б) изключване само на рискове, които не могат да се приемат като застраховаеми или са трудно застраховаеми.

Обхващането на подлежащите на изключване рискове може да стане чрез: а) казуистично изброяване; б) генерална клауза. Може би една генерална клауза е по-целесъобразна. При нея следва да се разграничават две основни области на замърсяване : а) вредни вещества върху околната среда чрез изменение на естествения състав на почвата, на въздуха или водата (включително и на подпочвените води): б) други въздействия върху околната среда, които причиняват вреди, но без изменение на почвата, въздуха и водата. Това са вреди от шумове, сътресения, светлина, топлина, лъчи и др. Включването на посочените рискове може да стане при специални премии и условия. Опитът обаче показва, че това е много трудно за постигане. Ето защо по-правилно ще е да бъдат изключени вредите от преднамереност, предвидимите вреди, които не засягат отделни определени лица, а общността като цяло, вредите, причинени поради неспазване на законни и служебни предписания, задължения и пр.

Евентуалното изключване на рисковете, свързани със замърсяването на околната среда, чрез специални условия не е приложимо на практика. Приемливо е застрахователите да увеличават изключването от отговорност само до рискове, които са незастраховаеми, а всички, които се дължат на случайни увреждания на околната среда, трябва да бъдат включени в отговорност по застраховката „Гражданска отговорност", но за това е необходимо: а) да разполага с необходимата информация за оценка на риска „замърсяване "; б) застрахователната премия да бъде съобразена с очакваното увеличение на вредите и с развитието на риска от покъсната поява на вреди, със значителния разход за провеждане на мероприятия за намаляване на честотата и тежината на риска и с интензитет на разноските на застрахователното дружество; в) да се определи по възможност най-точно ограничаването на застрахователното покритие от „злополука". Понятието „злополука" за вреди на околната среда трябва да обхваща наймалко следните критерии: да бъде налице вреда, която може да се изрази количествено, да е произлязла от едно внезапно събитие, което да не е станало нито по желание на застрахования, нито пък да е предвидено предварително от него и което да не е настъпило поради неспазване на предписания и наредби на закона и органите на властта; г) застрахованият да е изпълнил поставените от застрахователя условия - да е инсталирал предпазни съоръжения, периодично да е извършвал определени работи и проверки по почистване, поддържане и др.; д) да се покриват само вреди, настъпили през времетраенето на застрахователния договор; е) плащанията на застрахователя да бъдат стойностно ограничени, т.е. лимитирани.

Никой не оспорва, че замърсяването на околната среда е неизменен спътник на техническия прогрес, за който принос дават и застрахователите. Техният ангажимент обаче трябва да бъде в определени граници и да отсъства там, където прогресът се търси на всяка цена, без оглед на евентуалните вредни влияния, които могат да бъдат избегнати. Застраховката „Гражданска отговорност" не трябва да се използва за покриване на вреди, които се дължат на субективни фактори. Но именно тази опасност се среща, когато застрахователите са готови да гарантират едно неограничено (нелимитирано)покритие.

Съзнателните нарушения на нормативни разпоредби и актове, несъобразяването със законни изисквания по опазване на околната среда са обстоятелства, които застрахователят трудно може да вземе под внимание. В настоящия момент при всеки производствен или консумативен процес се получават отпадъци , странични или остатъчни продукти - течности, твърди вещества, прах. миризми, облъчвания и др. Несъобразяването със законните изисквания за опазване на околната среда при освобождаването на тези отпадъци и особено когато това се извършва продължително време, се санкционира по най-строг начин от нормативните уредби. Въпреки това появата на риска „замърсяване на околната среда" е налице. Той обаче не е случаен и непредвидим, а, напротив, неговото настъпване е съзнателно и преднамерено явление. Застрахователят обаче не може и не трябва да поощрява подобни тенденции.

В тези случаи личната отговорност на ръководителите на стопанските единици, активни замърсители на околната среда, следва да бъде завишена. Това е основното, от което застрахователят не може да се отклони. Но при практическото включване на риска „замърсяване на околната среда" в отговорност на застрахователя по застраховката „Гражданска отговорност" трябва да се съобрази и със следните особености:

Първо. По законодателен път ще се допуска възможно увреждане на околната среда чрез замърсяване . По такъв начин замърсяване на околната среда става в определен размер (определена степен). И това в повечето случаи се приема за нормално. Ако се погледне повърхностно на този въпрос, ще се стигне до извода, че рискът „замърсяване на околната среда" е незастраховаем. Но при детайлно разграничаване на отговорността ще се установи, че в тези случаи липсва основание да се твърди, че това е в резултат на преднамерено действие. Напротив, то се дължи на внедряването на технически новости, при използването на които може да се получи известно замърсяване , което се приема за допустимо. Но при подобни случаи застрахователят следва да задължава застрахованите: а) да се съобразяват с техническите изисквания и възможности за полагане на грижи на добър стопанин: б) да въвежда нови технически новости с цел преодоляване на всички вредни свойства, водещи до замърсяване на околната среда.

Второ. Рискът „замърсяване на околната среда" в отделни случаи може да възникне, както вече се отбеляза, в резултат на погрешна манипулация с техническите съоръжения или в резултат на неправилни, непредвидени или случайно появили се дефекти в техническите или в предпазните съоръжения. То може да се дължи и на отежняващи обстоятелства, като например: недостатъчно грижливо поддържане на техническите инсталации; некачествен ремонт; голямо и свръхнормативно натоварване на техническите съоръжения и др. Във всички тези случаи основното изискване е замърсяването да се приеме като случайно, внезапно събитие.

Като се имат предвид тези две особености в развитието на риска „замърсяване на околната среда", може да се стигне до извода, че необходими условия за включване на риска „замърсяване " в отговорност на застраховката са: а) трябва да бъдат нанесени вреди, които имат количествен израз; б) вредата да е в резултат на случайно събитие; в) случайното събитие да не е нито желано, нито предвидимо от застрахования.

Оценка на риска и изчисляване на застрахователната премия

При сключване на застрахователния договор застрахованият следва да предостави на застрахователя пълна информация, за да може правилно да се оцени степента на риска. Към данните, които трябва да се дадат, спадат:

- срок на функциониране на предприятието, брой на персонала, балансова стойност на основните фондове, степен на амортизация;

- използвани суровини и материали, специфика на технологичния процес; номенклатура и обем на произвежданата продукция;

- оборудване, свързано с опазване на околната среда и срок на неговото функциониране;

- методи за контрол върху състоянието на околната среда;

- данни за основните видове отпадъци ;

- степен, до която даденото предприятие е изложено на риск от краткосрочно или дългосрочно изхвърляне на замърсяващи вещества. Възможности за локализиране и минимизиране на последиците, мероприятия за предотвратяване, предполагаем размер на вредите;

- данни за нарушаване на изискванията за опазване на околната среда;

- данни за околната среда - брой и гъстота на населението, начин на използване на терените (за жилища, за селско стопанство и др.), тип на почвата, водоизточници, присъща посока на вятъра и т.н.

Оценяването на риска от застрахователя е свързано с отчитане на голям брой специфични фактори, поради което е необходимо специалното познаване на вида и обема на замърсяващите вещества, които застрахованият използва в своята дейност, квалификацията на персонала и др.

Много често застрахователите изискват от стопанските единици да представят заключението от извършен екологичен одит. Под екологичен одит следва да се разбира дейността, свързана с осъществяването на независима оценка на информацията за функционирането на дадена стопанска единица, имаща за цел да установи степента на потенциалната екологична опасност и величината на загубите, които могат да се причинят на трети лица вследствие на авария или техногенна катастрофа.

И така на базата на предоставените данни се взема решение за сключване на застрахователен договор и за размера на съответните тарифни ставки. Тарифните ставки найчесто се определят като процент от обема на произвежданата продукция и се диференцират по отрасли. Стопанските единици могат да се разделят на няколко групи:

- екологично много опасни предприятия: нефто- и газодобивни, преработващи и транспортиращи въглеводородни суровини, химически, миннодобиващи, металургични, топлоелектрически централи;

- екологично опасни предприятия: машиностроене, строителство, морски пристанища, селско стопанство, автомобилен и железопътен транспорт;

- екологично малко опасни предприятия: лека, хранително-вкусова, дървообработваща, целулознохартиена промишленост, комуникации.

При този вид застраховане е сложно да се определи размерът на застрахователната премия така, че той да е адекватен на степента на застрахователния риск. Това е свързано с много причини, част от които са:

- местоположението на обекта;

- условията и обема на производство;

- други фактори, отнасящи се до неговата експлоатация;

- обемът на опасните вещества, които се произвеждат, използват, съхраняват или преработват.

През време на срока на действие на застрахователния договор застрахованият е задължен: а) да спазва действащото законодателство и нормативно-техническите документи в сферата на безопасност на производството; б) да притежава разрешение за експлоатация на опасен производствен обект, да уведомява застрахователя за неговото получаване или отнемане, за прекратяването или възстановяването му; в) да гарантира изпълнение на изискванията във връзка с работа с опасни вещества; г) да допуска до работа до съответния обект само лица. които имат нужната квалификация и нямат медицински противопоказания за това; д) да осъществява контрол върху спазванията на изискванията за безопасност при работа на обект с опасно производство; е) да осигури наличието и функционирането на необходимото оборудване и система за контрол върху производствения процес в съответствие с предвидените изисквания; ж) да възпрепятства достъпа на външни лица до обекта; з) с цел предотвратяване или минимизиране на щетите в случай на авария на опасния производствен обект да преустанови експлоатацията на обекта; и) да извършва мероприятия за локализиране и отстраняване на последиците от авария на обекта; й) да оказва съдействие на оторизираните органи при установяване на причините за аварията; к) да предприема мерки за отстраняване на причините, довели до авария, както и мерки, свързани с необходимата профилактика.

След всички тези изисквания при сключване на застраховката и през периода на действието на застрахователния договор при самото определяне на размера на застрахователната премия при застраховката „Гражданска отговорност" срещу замърсяването на околната среда застрахователят следва да вземе предвид:

- рисковите обстоятелства - това са основните причинители на замърсяването. Засега замърсяващите околната среда вещества са групирани от специалистите в 18 основни групи. Има стопански единици, които изхвърлят едно, две и повече замърсяващи вещества;

- обсегът на замърсяването. Застрахователят трябва да направи преценка на върховия обсег на замърсяване на всяка една от тези групи вещества.

В различните страни се използват и други видове задължителни, свързани с риска замърсяване , застраховки. Ще дадем данни за САЩ. В тази страна действа федерален закон за борба с твърдите отпадъци , по силата на който се застрахова гражданската отговорност на стопанските единици, които се занимават с преработка, съхранение и унищожаване на опасните отпадъци . Минималните лимити на застрахователната отговорност, за които се сключва застрахователният договор за едно събитие, са от порядъка на 1 млн. щ. д., а за всички внезапни събития за срок от 1 година - 2 млн. щ. д.

Застраховка може да се сключи и тогава, когато една стопанска единица съхранява или затрупва отпадъци в земята, то трябва да има застрахователно обезпечение за случаите на причиняване на вреди от събития, които въздействат в продължение на дълъг период (например при постепенно разтваряне в земята на опасните отпадъци ). При този вид застраховане лимитите на отговорност трябва да бъдат не по-ниски от 3 млн. щ. д. на година за едно събитие и 6 млн. щ. д. на година за съвкупност от събития

Съгласно законодателството на САЩ на задължително застраховане подлежи и отговорността, свързана с транспортирането на опасни вещества, срещу вреди върху околната среда. В зависимост от типа на автотранспортното средство и назначението на превозваните опасни вещества минималните лимити на отговорност са от 1 млн. щ. д. до 5 млн. щ. д.

Собствениците на подземни резервоари с гориво също са задължени да сключват застраховка „Гражданска отговорност", свързана с необходимостта от финансиране на мероприятията по почистване и компенсиране на вредите, причинени на трети лица. Лимитите на отговорност не трябва да са по-малки от 1 млн. щ. д.

Собствениците на тръбопроводи, нефтохранилища, пристанищни съоръжения, които се намират в близост до водни източници (континентален шелф, крайбрежни води, реки, езера и др.), също са задължени да сключват застраховка, свързана със замърсяване на водите с нефт на стойност не по-малко от 150 млн. щ.д.

От направения анализ на риска при „Замърсяване " и възможностите за неговото включване в отговорност на застрахователите се вижда, че едва ли има друга застраховка, която да бъде така трудна за оценяване, а следователно и за въвеждането й в работата на застрахователите.

Ние си даваме сметка, че въпросът е сложен и не може да се разглежда повърхностно. Не е необходимо само да се каже, че застраховката има голямо значение, но да се видят и възможностите за обхващане на рисковете, свързани със замърсяването на околността, в една самостоятелна застраховка. Това е въпрос, който всеки застраховател сам трябва да прецени.

В направеното изложение не засегнахме въпроса за превантивната функция на застрахователите при риска „Замърсяване ". Тя не се свежда само до използване на посредничеството на андеррайтерските фирми при сключването на застрахователния договор. Въпросът се нуждае от задълбочено разглеждане. При тази застраховка одитът коренно се различава от предпазната дейност, която трябва да провежда застрахователят за предотвратяване или ограничаване на размера на вредите. За тази цел задължително трябва да включи в застрахователната премия добавка „Предпазни мероприятия". Освен това всеки застрахован трябва да има специална програма за управление на риска, чрез която се търсят възможности за свеждане до минимум вредите от риска „Замърсяване ".

http://www.opasniotpadaci.com/

18.12.2015

Екопроект „Белчински извор" - кътче от рая Конопените тухли са само част от иновациите, които ще се използват в строителството на селището

На 16 декември по време на официална церемония в галерия „Квадрат 500" в столицата беше представен екопроектът „Белчински извор". „Скъпи гости, сърдечно ви благодаря, че в тези натоварени предновогодишни дни отделихте време да присъствате на нашата презентация", заяви домакинът на събитието инж. Симеон Пешов - президент на „Главболгарстрой" АД и почетен председател на Камарата на строителите в България (КСБ).

Екоселище „Белчински извор" е първият по рода си затворен комплекс със собствен минерален извор, предлагащ на посетителите си уюта и спокойствието, необходими за пълноценна почивка и отмора, както и всичко нужно за 5-звездно СПА преживяване. Комплексът разполага с хотелска част с топла връзка към ресторант, СПА център с вътрешни и външни басейни, първия в България билков басейн, фитнес център, релакс зона, къщи за гости и ограничен брой къщи за продажба.

Посетителите могат да се насладят и на множество спортни зони, детски площадки, алеи за пешеходна и велоразходка, красиво оформени паркови пространства, тенискорт и разнообразни игрища. Ресторантът в комплекса предлага спираща дъха гледка към намиращата се в близост крепост Цари Мали град и богато разнообразие от кулинарни шедьоври, приготвени изцяло от екологично чисти продукти. Тук върху ограничен брой индивидуални парцели желаещите могат да построят своя дом или вила и да станат част от клубно селище с 24-часов контрол на достъпа, ниско застрояване, изградено от най-висок клас материали, богат ландшафт и професионално управление и поддръжка.

Селището е разположено само на 40 минути път от София и на няколко километра от зимния курорт Боровец, сгушено сред приказните склонове на Рила, Верила и Плана планина. То се намира в едноименното село Белчин, прочуло се със своята древна история, девствена природа и реставрираната крепост Цари Мали град. Представете си собствен дом с веранда и красива градина, но без да се налага да мислите за досадни задължения, като поддръжка на зелените пространства, снегопочистване, извозване на отпадъци или охрана на имота.

Коноп - логичният избор за здравословна среда

Съвременните изисквания за икономия на енергия и здравословна среда на обитаване обуславят стремежа към постигане на нови, по-високи стандарти в областта на строителството.

В желанието за намаляване разходите на енергия и подобряване на жилищния комфорт на обитателите съвременната индустрия се насочва към прилагане на естествени строителни и изолационни системи. Едно от най-иновативните и устойчиви решения е използването на смеси на основата на минерализиран коноп и вар.

Ниското количество енергия за производство, употреба и рециклиране на конопените тухли и намаленото енергопотребление за помещенията са само част от преимуществата на продукта.

Характеристики

-Липса на конденз - резултат от добрата паропропускливост на материала.

-Естествена регулация на влажността в помещенията осигурява оптимален комфорт на обитаване.

-Топлоизолация - изключително добрият коефициент на топлопроводност осигурява възможност за покриване на най-високите съвременни стандарти на енергийна ефективност без необходимост от допълнително изолиране на стенните повърхности.

- Конопът има висока степен на огнеустойчивост и не отделя токсичен дим при горене.

- Звукоизолация - благодарение на своята пориозност материалът гарантира отлично шумопоглъщане.

- Рециклируем и биоразградим материал - спомага за борбата с климатичните промени.

- Конопът улавя и задържа въглеродния диоксид в атмосферата, като по този начин играе ролята на естествен въздушен филтър.

- Биокомпозитите на основата на вар и коноп гарантират трайност над 100 години.

http://www.ecomax.bg/

 

 

 

17.12.2015

ЕК замрази делото за старите ни депа

Европейската комисия замрази делото срещу България за незакритите стари депа за твърди битови отпадъци заради сериозния напредък, което е много добра новина за България. Това заяви в Брюксел екоминистърът Ивелина Василева, която участва в заседанието на Съвета на министрите по околна среда. През 2015 г. закрихме 54 стари сметища, рекултивирахме 37 и приключихме изграждането на 15 регионални системи за управление на отпадъците , отчете тя. С това убедихме ЕК да не пристъпва към следваща фаза на делото.

http://www.ecomax.bg/

18.12.2015

Автоморгите с банкова гаранция

Собствениците на площадки за рециклиране на излезли от употреба автомобили и фирмите, които оползотворяват електрическо и електронно оборудване, ще плащат банкова гаранция. Това предвижда проект за изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУ0), публикуван за обществено обсъждане. Сега се изискването важи за изкупвачите на отпадъци от черни и цветни метали. В проекта се отбелязва, че при третирането на стари коли и електроуреди се добиват голямо количество метали. Това е предпоставка недобросъвестни лица, които притежават разрешение за тези дейности, да приемат нелегално скрап. Оползотворяващите компании ще трябва да внесат гаранциите в 3-месечен срок от влизането в сила на закона. В съответствие обаче с препоръките на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) банковата гаранция за издаване на разрешение за дейност се намалява от 25 хил. лв. на 15 хиляди. С промените в закона се предлага и въвеждане на санкция за лица, които не са регистрирани, а действат като търговец или брокер.

http://www.ecomax.bg/

16.12.2015

ПОНЕ 50 % ОТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО

До 2020 година най-малко 50 на сто от битовите отпадъци , генерирани в Добрич, трябва да бъдат събирани разделно и оползотворявани. Стратегическата цел се поставя в новата общинска програма за управление на отпадъците , която Общинският съвет ще обсъди на предстоящото си заседание.През 2014-а, която се определя като базова година, в общината са генерирани над 36 612 тона отпадъци или всеки жител е изхвърлял на ден по 1,10 килограма смет. Общо разделно събраните отпадъци през годината достигат 240 тона - хартия, пластмаса и стъкло. Депонираното количество битови отпадъци трябва да намалее най-малко с 35 на сто спрямо 1995 година, е записано още в новата общинска програма. Кметската управа предвижда да бъде въведена в експлоатация общинска площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от населението. Ще започне и домашно компостиране на зелени отпадъци , за да бъде намалено количеството им. Въвеждането на принципа "заплащане според количеството на образуваните отпадъци " при определяне на такса "смет" също е възможност за по-ефективно управление, се посочва в общинската програма.

http://www.opasniotpadaci.com/

17.12.2015

Прахът е сред основните замърсители у нас

България е в златната среда по отношение на замърсяването, твърди проф. Митко Димитров

Коментар: проф. Митко Димитров, директор на Института за икономически изследвания на БАН, БГНЕС

Връзката между екологията и икономиката е двояка: от една страна икономиката е основният причинител и виновник за екологичните проблеми, т.е. налице е пазарен провал, защото екологията излиза извън пазара, а от друга - икономиката, технологиите ни дават възможности да направим по-поносими вредните влияния за природата.

Основните измерения на екологичните проблеми са замърсяването на въздуха, промените в климата, намаляването на водните ресурси и генерирането на отпадъците.

България не може да се справи самостоятелно с тези предизвикателства, тъй като процесът е глобален. И те не са тайна, като обхващат в опасните си клещи и нашата страна.

Най-големите замърсители, по статистически данни, са неразвитите страни. Обяснението е логично, тъй като развитите икономики изнесоха на тяхна територия своите замърсяващи околната среда производства.

България е със символичен дял в глобалното замърсяване , заради по-малките размери на икономиката си. Ако обаче измерим този показател, съотносим към населението, ще открием ,че то не е така символично.

Източниците за парниковите газове са индустрията, енергийният сектор приоритетно, домакинствата, транспорта. Те намаляват у нас, защото са тясно свързани с икономическия цикъл, т.е. с периодите на растеж и спадането му по време на кризата. Замърсяването с фини прахови частици е опасно за човешкото здраве - 13% от смъртността у нас и 8% - в Европа се дължат именно на тях. И тук страната ни стои на едно непрестижно място в европейската класация, което е лош показател. Справянето с тези проблеми изисква огромни инвестиции - ЕК ги е изчислили между 300 и 900 млрд. евро годишно.

България е страна, която не е бедна на водни ресурси - от наличните количества у нас използваме едва 5.4%. Основен неин ползвател е индустрията - 80% от водите, които имаме. Но проблемът е в загубите, регистрирани във ВиК системата - 60% от водата се губи по мрежата. Окуражаващото е, че се очаква намаляване на тези загуби, ако се реализират проектите в тази посока.

Територията на страната е добре снабдена с вода, но при затоплянето на климата отделни региони могат да се окажат с недостатъчни водни ресурси. Проблем са ни и т.нар. точкови замърсители, наситени с нитрати и тук има опасност, ако не вземем мерки.

Колкото и да се говори за битовите отпадъци у нас, трябва да се знае, че България няма големи обеми на човек от населението - в европейските класации сме някъде по средата. Неприятното е, че по ниво на производствени отпадъци те са три пъти повече на човек от населението, отколкото средно за Европа, а по отношение на опасните отпадъци , при нас те са два пъти повече, в сравнение с европейските.

Където е проблемът, там трябва да се търси и решението. А то е и в използването на ВЕИ инсталациите. За съжаление, те придобиха лош имидж у нас, поради хаотичното им развитие, т.е. получи се, но по изроден начин като натовари населението с плащане на непосилни суми. Същото се оказа и за пречиствателните станции - скъпо, несъразмерно строителство, което натовари финансово прекалено много общините и хората.

Решенията могат да бъдат намерени единствено в съчетание с други политики, свързани с качеството на публичните инвестиции, с преодоляването на пазарните дефекти, с добро управление.

http://www.ecomax.bg/

16.12.2015

Напролет ще пуснат в експлоатация депото за отпадъци край Ракитница

Срокът за завършване на Регионалното депо за отпадъци край Ракитница е удължен от управляващия орган с един месец и сега е до края на декември 2015 г., съобщи за медията ни Йордан Николов, ресорният зам.-кмет на Община Стара Загора.

"След Нова година следва гратисен период, през който фирмата изпълнител следва да отстрани констатирани пропуски. Междувременно се изчаква Върховният административен съд да се произнесе по жалбата на Инициативния комитет от село Ракитница за последния необходим документ Комплексното разрешително за експлоатация на депото. Според мен това ще стане около месец март 2016 г., но Дай Боже и по-рано да се случи", прогнозира Николов.

По думите му, забавянето се дължи на поредното обжалване пред Върховния административен съд за получаване на разрешително за въвеждане на депото в експлоатация.

Целият обект е на приключване. Всички машини са доставени и са на отговорно пазене в склад на фирмата, която ги е доставила. До края на декември има сключен договор за безвъзмездното им съхранение.

За намаляване обема на отпадъците, които ще влизат в новото депо, от тази година в Стара Загора има сепарираща инсталация. Такива съоръжения трябва да има и в трите претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово.

В депото край Ракитница също ще има сепарираща инсталация за биологични и органични отпадъци. Там ще влизат боклуците, които ще се компостират в клетката.

"Това, от което жителите на село Ракитница се притесняват - за замърсяване на река Сазлийка, не може да се случи, тъй като ще се използват само дъждовни води в депото, които преминават през пречиствателна станция и се вкарват в цистерни", увери зам.-кметът. За оросяване през лятото ще се ползва именно тази вода. Ако има пороен дъжд, водата отново ще премине през пречиствателната станция и ще си влезе по канала към реката. "Трябва да се знае. че тази вода ще е по-чиста от водата в реката, тъй като ще е преминала през пречиствателна станция", допълни ресорният зам.-кмет.

Капацитетът на Регионалното депо за отпадъци е 7 години. След това би следвало да се премине към пълно затваряне на цикъла. Кметското ръководство вече прави проучвания за построяването на завод за преработка на отпадъците. За целта кметът Живко Тодоров и Йордан Николов са пребивавали в австрийската столица, да се запознаят с възможностите на завода, който се намира в центъра на Виена.

По решение на Сдружението на общините (в което влиза! в • :-5шини от област Сгара Загора плюс Твърдица), които ще депонират на регионалното сметище, управлението на депото ще се даде на частна фирма за срок от три години. За тази услуга следва да се обяви обществена поръчка. За да се случи това обаче, трябва да излезе комплексното разрешително.

"Организацията по финализиране на проекта е сериозна", категоричен е Николов.

Темата с отпадъците е пряко свързана не само с чистотата на града и 51 населени места, но и има финансов аспект.

"Когато дойдохме в Общината преди 4 години, сумата, която годишно се превеждаше на почистващата фирма "Нелсен Чистота", беше стигнала 7.5 млн. лв. Не зная от колко е стартирала, но през годините прогресивно е нараствала ежегодно, разбира се. със съгласието на Общинския съвет - коментира зам.-кметът. - След избирането за кмет на Живко Тодоров сумата беше намалена с 1.5 млн. лв. на 6 млн. лв. Тя ще остане такава и след приключване на делото, което "Нелсен" води срещу Община

Стара Загора във ВАС. Затова още не може да се обяви обществена поръчка за избор на почистваща фирма. След приключване на съдебната процедура, обществената поръчка, която ще обявим, ще бъде на база 6 млн. лв. с ДДС. Затова за гражданите на Община Стара Загора няма да има увеличаване на такса "смет". По-рано тя е била увеличавана, защото всяка година са нараствали парите за почистващата фирма", разясни зам.кметът.

За досегашното сметище "Мандра баир" започва процедурата "рекултивация". Предстои да се изготви проект, да започне процесът и да приключат сагите с честите палежи и инциденти.

http://www.opasniotpadaci.com/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2020 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano