Новини

29.11.2017

www.bnt.bg - Зелена светлина: Изяж си чашата

Индонезийско решение за справяне със замърсяването с пластмасови отпадъци. Дейвид Крисчън, основател на компания за преработка на отпадъци: След като видях колко много пластмасов отпадък се трупа, реших да проуча всичко. И, да разбрах, колко много опаковките замърсяват природата. Тогава Дейвид решил да потърси начин за справяне поне с част от проблема. И така се появили ядливите му опаковки. Те не замърсяват околната среда, защото са направени от водорасли. Дейвид Крисчън, основател на компания за преработка на отпадъци: Индонезия произвежда 10 милиона тона водорасли годишно, като целта е до 2020-та производството да достигне 19 милиона тона. Наистина има много места, където е подходящо да се отглеждат водорасли. Първо Дейвид изобретил чаши, които имитират стъкло, а на вкус са като желе. После създал опаковки за храни и разградими капсули за кафе. Засега ядливите опаковки са много по-скъпи от традиционните, но Дейвид е убеден, че в близкото бъдеще това ще се промени.

Дейвид Крисчън, основател на компания за преработка на отпадъци: "Подобни каузи са от голямо значение, защото през следващите години от особено значение ще бъде етиката в бизнеса. Печалба и етика. Разбира се, че е възможно. Позабравените традиции в бизнеса не чакат оправдания, а пеоткриване. Природощадящото производство е идеална ниша, която предоставя нови и нови решения в този смисъл".

https://www.opasniotpadaci.com/

27.11.2017

www.capital.bg - Открита е първата процедура за субсидии за ресурсна ефективност

Малките и средните предприятия могат да получат безвъзмездно финансиране за проекти, с които да намалят използването на суровини и да оползотворят отпадъците си. Първата процедура за ресурсна ефективност, която не включва енергийна ефективност, по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за този програмен период вече е открита. Тя е насочена към фирми от преработващата промишленост, които имат пет месеца да подготвят проектите си и да кандидатстват. Общият бюджет е 71.6 млн. лв. (36.6 млн. евро). Максималната сума, която отделните проекти могат да получат, е от 500 хил. лв. до 1.5 млн. лв. в зависимост от размера на предприятието. Каква е целта Целта на процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" е да се увеличи оползотворяването на отпадъци и да се намали образуването им, както и да се свие изразходването на суровини и материали. Проектите трябва да имат демонстрационен характер, т.е. като показват постигнатите резултати, фирмите да привлекат и други предприятия да въведат подобни мерки и инициативи. За да получат финансиране, проектите трябва да водят до внедряване на технологични решения и методи, които са пилотни за България (т.е. прилагат се за първи път) и които представляват продуктова или производствена иновация. Те трябва да водят до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и да имат екологичен ефект. Важно изискване е също проектите да имат потенциал за мултиплициране на резултатите, т.е. внедрените технологични решения и методи да могат да се приложат и в други подобни предприятия, сектори и т.н. Когато проектите се изпълняват в партньорство, те трябва задължително да представляват индустриална симбиоза, т.е. отпадъкът на едното предприятие да представлява суровина за производството на другото. Кой може да кандидатства В процедурата могат да участват микро-, малки и средни предприятия от преработващата промишленост. Изключение е допустимо, само ако проектът предвижда стартиране на нова дейност, която обаче трябва да бъде в преработващата промишленост и да е пряко свързана със съществуващото им производство. Кандидатите трябва също да имат поне три приключени финансови години, както и поне 120 хил. лв. приходи от продажби на продукция. Същите изисквания важат и за партньорите с допълнението, че те могат да работят и във ВиК сектора, ако се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци или рециклиране на материали. Всеки кандидат може да има само един партньор. Какво се субсидира Като начало проектите трябва да се основават на извършен одит за ресурсна ефективност на кандидата, който се прави преди подаването на документите. Проектите трябва да включват внедряване на технологични решения и методи, които да оптимизират производството и да намаляват използването на суровини, да намаляват или предотвратяват образуването на отпадъци, да позволяват повторна употреба на произвеждания продукт и т.н. (елемент А). Задължително е проектите да предвиждат и дейности по елемент В, които включват въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производството, организиране на събития или публикации за мултиплициране на резултатите от проекта пред организации с подобна дейност, където може да бъде въведена същата технология. Тук влизат и изготвянето на одит за ресурсна ефективност на проекта, както и измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории. Дейностите по елемент Б са свързани с получаване на инженерно-технически консултации и са по преценка на кандидата. Като допустими разходи по елемент А са определени разходите за машини, съоръжения и оборудване, както и за придобиване на нематериални активи като права върху патенти, лицензи, ноу-хау, разработване на софтуер и т.н. Те трябва да са най-малко 60% от общите разходи по проекта. По елемент В се допускат разходи за материални и нематериални активи, свързани с въвеждането на оборотни цикли за използване на водите и др. Консултантските разходи по елемент Б не могат да надвишават 20% от общите. Срокът за изпълнение на проектите трябва да е до 20 месеца. Финансиране Общата сума на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 71.6 млн. лв. (36.6 млн. евро) и е разпределена по видове предприятия. За микропредприятия са предвидени 10.7 млн. лв., за малки - 28.7 млн. лв., за средни - 32.2 млн. лв. Минималната субсидия, която се отпуска за един проект, е 200 хил. лв., а таванът зависи от размера на предприятието - 500 хил. лв. за микрофирми, 1 млн. лв. за малки и 1.5 млн. лв. за средни. Субсидията по елемент А може да покрива до 70% от разходите при микро- и малките предприятия и до 60% при средните, ако проектите се изпълняват извън Югозападния регион. За проекти в региона максималният интензитет на помощта е съответно 45 и 35%. За консултантски услуги по елемент Б се осигурява до 50% субсидия за всички предприятия, а за другите инвестиции и мултиплициране на резултатите по елемент В се покриват до 70%. Оценка Проектите, които преминат успешно проверката за административно съответствие и допустимост, ще бъдат подложени на техническа и финансова оценка. Най-много точки - 33 от максимум 85, се предвиждат за показателите за конкурентоспособност на предприятието и ефект от изпълнението на проекта. Това включва намаляване на количеството използвани суровини при производството преди и след изпълнението на проекта, срока за откупуване на инвестициите и повишаването на ефективността на производствените разходи. До 23 точки може да получат кандидатите за капацитет и финансова стабилност преди изпълнението на проекта, където оценката се базира на това какви внедрени стандарти имат, какви са маржът им на печалба, брутната добавена стойност, рентабилността на активите и съотношението на EBITDA към общата стойност на проекта. Предвиждат се и до 25 точки за приоритизиране на проекти, ако те преминават към по-високо ниво на управление на отпадъците или ако се отнасят до някои конкретни отпадъчни потоци (стъкло, хартия, метали, пластмаса, дървесни отпадъци, гуми и др.). Предимство имат и проекти, които водят до намаляване на употребата на опасни химични вещества или по-малко емисии, както и за тези, които се изпълняват във или около "Натура 2000". Оценката за реалистичност на разходите носи 4 точки. За да бъде класиран един проект, трябва да събере най-малко 51 точки, а финансиране ще бъде предоставяно според класацията в низходящ ред. Проектните предложения се подават електронно до 23 април 2018 г.

https://www.ecomax.bg/

28.11.2017

www.ndt1.com - ИЗЛОЖБА „ДА ПРЕВЪРНЕМ ОТПАДЪЦИТЕ В КРАСОТА“

В ДГ № 24 „Приказен свят“ в Добрич бeшe oткpитa излoжбaта „Да превърнем отпадъците в красота“, посветена на Европейската седмица за намаляване отпадъците /ЕСНО/. Изработването на предмети от отпадъци е дело на децата от детската градина и техните родители. Сред експонатите на изложбата са предмети, изработени от бутилки, чаши, торбички, салфетки, стиропор, картон, дърво и др. Новият вид на наглед непотребния отпадък е резултат единствено на въображението и креативността на децата и техните помощници. Оcнoвнa цeл нa инициaтивaтa e дa се възпитaвaт eкo нaвици и oтгoвopнo пoвeдeниe, cвъpзaнo c пo-мaлкo пoтpeблeниe, c peмoнтиpaнe и пoвтopнo изпoлзвaнe нa cтapитe вeщи. Част от идеята е децата да изработят проектите с помощта на своите родители, за да прекарат и повече време заедно. Всички участници получиха грамоти за отлично представяне. Стремежът на учители и родители е да възпитават целогодишно у децата желание да участват в дейности, чрез които да се даде втори живот на отпадъчните материали, както и да се развива тяхното творческо мислене, въображение и оригиналност на идеите им. Този процес се подпомага в голяма степен от личния пример на възрастните – учители, семейство, общественост. Нашите действия могат да имат трайно въздействие, ако децата получат подходящи знания и умения по опазване на околната среда и как да се използват в дейностите изработените продукти от отпадъчни материали.

https://www.ecomax.bg/

26.11.2017

www.perniktoday.net - Ограничават ни в използването на въглищата, подменяме уредите за отопление

Правителството ще въведе стандарт, с който се ограничава използването на най-вредните горива за отопление на бита. Това ще стане още следващия следващия отоплителен сезон, обеща екоминистърът Нено Димов на конференция за качеството на въздуха у нас, в която участваха и други членове на кабинета. Стандартът ще контролира количеството съдържание на пепел и сяра в кюмюра и дървесината, използвани за горене, тъй като в момента няма подобни изисквания. Правителството трябва да изпълни редица мерки за по-чист въздух, след като през април страната ни беше осъдена от ЕК заради замърсяване на въздуха с прах. „Въглищата и брикетите да се продават пакетирани. Да се работи за подмяна на уредите за отопление, включително чрез подпомагане и стимулиране. КАТ трябва да може да отказва първа регистрация на коли, които не отговарят технически на тези изисквания“, изреди мерките Димов. Според министъра, замърсяването на въздуха от битовото отопление се дължи на некачествените твърди горива и остарелите и неефективни отоплителни уреди. Трябва да има ясен режим за санкции, както и да се стимулира и подкрепя подмяната на уредите за отопление, смята той. Идеята за подобен стандарт изобщо не е нова – обсъжда се от няколко години, но осъществяването й ще е много трудно. Домакинствата масово използват твърдо гориво за отопление. Министърът на труда Бисер Петков също се обяви за подобен стандарт, но в същото време енергийните помощи, които социалното ведомство раздава на най-бедните хора, масово се ползват за твърдо гориво. Около 205 хил. домакинства получават помощи за горива, като по данните на МТСП 80% от тях се отопляват на твърдо гориво. „Това правителство не иска да плаща стотици милиони грешни пари на Европейския съюз за осъдителната присъда. Ние вече сме в процедура, така че час по-скоро трябва да вземем мерки да намалим битовите замърсители и съответно промишлените. По-бързата реализация става с промяна на нормативни уредби, промяна на закони в някои случаи, защото е естествено, че ще има реакция – никой собственик на автомобил, който няма катализатор, няма доброволно да се съгласи да си спре колата или да плаща санкции. Никой, който примерно има дърва за отопление, няма да се съгласи да не ги използва“, обясни министърът на екологията. Димов отново посочи, че основен замърсител с фини прахови частици във въздуха освен битовото отопление е и транспортът. Заради това трябва да се контролира и проверява изпускането на вредни емисии от автомобилите. Една от предвижданите мерки е КАТ да отказва първа регистрация на коли без катализатор. КАТ трябва и да контролира по пътищата за наличието на катализатор в автомобилите. Трябва да се промени законодателството, така че пунктовете, които изкупуват отпадъци, да не могат да изкупуват катализаторите, заяви министър Димов.

https://www.opasniotpadaci.com/

28.11.2017

www.infrastructure.bg - 75,5 млн. лв. отпуска ПУДООС през 2018 г. за опазване на околната среда

75,5 млн. лв. отпуска ПУДООС през 2018 г. за опазване на околната среда Разходвани средства по политики през 2017 г. Общо 75 597 700 лв. ще отпусне през 2018 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за политики в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда. Това обяви изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева при представянето на отчета за 2017 г. и приоритетите на ПУДООС за 2018 г. пред Комисията по околна среда и води в Народното събрание. Предвиденото финансиране по бюджетната програма "Оценка, управление и опазване на водите в Република България" е в размер на 30 345 400 лв. За "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите" ще бъдат отделени 40 202 300 лв., за "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетични ресурси" – 800 000 лв., а за програмата за "Управление на дейностите по изменение на климата" – 450 000 лв. В отчета за 2017 г. г-жа Ренета Колева обяви, че през тази година разплатените от ПУДООС средства са на обща стойност 42 586 232 лв., като 40% от тях са за финансиране на ВиК проекти. Основен предмет на дейност на предприятието е реализацията на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. ПУДООС безвъзмездно финансира екологични проекти на общини, отпуска заеми за финансиране на екологични проекти и дейности на общини, физически и юридически лица и финансира неинвестиционни проекти и дейности, способстващи за осъществяване политиката на МОСВ, в областта на опазване и възстановяване на околната среда.

https://www.ecomax.bg/

14.11.2017

Черноморски фар стр. 5 - Айтос и Одрин обединиха инициативи за опазване на околната среда

Специализираната администрация на провинция Одрин с нова покана към Айтос за съвместен проект

Община Айтос и Специализираната администрация на провинция Одрин, Турция, изпълняват съвместен проект, финансиран в рамките на ИНТЕРРЕГ - Програма за трансгранично сътрудничество България Турция. Като партньори, Айтос и Одрин кандидатстваха и спечелиха финансиране за реализиране на две проектни предложения на обща стойност 357 732.85 евро по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Бюджетът за Община Айтос е 181 969,63 евро безвъзмездно финансиране.

По повод изпълнението на двата проекта, на втора работна среща в Община Айтос беше екипът на турската страна. Първата работна среща на екипите се проведе в Одрин. Дневният ред на втората беше предварително уточнен и свързан с обсъждане на дейностите по проекта, на какъв етап са те, и какво предстои. Предвидени са четири работни срещи, предстоят още две.

Кметът Васил Едрев прие двата екипа, които представиха изпълнението на дейностите до момента. "Как местната власт може да работи в полза на обществото? Това е идеята на проектите. Хората искат техният град да е почист и по-зелен, искат поддържани паркове, градини, по-добра градска среда, в която да живеят и да отглеждат своите деца. факт е, че средата на живот става все по-определяща за избора на младите хора. Подготвихме този проект, за да отговорим на потребностите на гражданите", обобщи целите на проектите по време на срещата кметът Васил Едрев.

Община Айтос получи финансиране по проект

„Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България - Турция", финансиран по договор за безвъзмездна помощ No РД-02-29-55 от 20.03.2017 г., С дейностите по проекта се цели решаването на проблема с поддържането на парковите и зелени площи в общината, като в същото време се търси и друг ефект - повишаване на екологичното съзнание на хората. В тази връзка са предвидени мероприятия за насърчаване включването на гражданите в процеса на поддържане на зелените площи, както и въвеждането на компостиране на зелените отпадъци. Биомасата, която се натрупва в паркове, градини и околоблокови пространства ще бъде събирана и компостирана занапред, така че нейната полезна стойност като разградим материал, богат на минерални вещества, да бъде рационално използвана. За тази цел ще бъде закупена техника и оборудване за възстановяване, поддържане и опазване на зелената инфраструктура и зелени площи на територията на град Айтос, за разделно събиране на образувания зелен отпадък и подготовката им за извозване до компостираща инсталация. Оборудването, което ще бъде закупено, е парков трактор, моторна пръскачка, моторна прътова кастрачка, специализиран моторен трион, автовишка и контейнери за зелени отпадъци. Контейнери за зелени отпадъци ще бъдат разположени в Лесопарка, градската градина и в училищата на територията на град Айтос. Общината ще предоставя услуга на гражданите за събиране на големи количества зелени отпадъци пред жилищните им сгради и междублокови пространства.

Община Айтос вече е финализирала обществената поръчка по проекта, подписан е договорът за доставката на специализираното оборудване за обработка на парковите зони на 20 октомври т.г. Срокът за доставката е 90 дни. Оборудването се очаква да пристигне в Айтос най-късно на 20 януари 2018 г.

Проектът на Одрин е за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци и последващото им рециклиране. Приключила е обществената поръчка и контейнерите са вече закупени. Предстои да бъдат разпределени по населените места в провинция Одрин, за които са предвидени. Предстоят и информационни кампании сред населението за разяснителна дейност - как трябва да се събират отпадъците.

В айтоския проект е включено обучение за събиране на зелени отпадъци за служители на Община Айтос. Предвижда се и провеждането на двудневен работен семинар с участници от двете партниращи страни. В заключителния етап краят на проекта ще бъде финалното събитие в град Айтос "Нека да почистим заедно нашия град!".

Екипът на Специализирана администрация Одрин подчерта желанието на институцията да работи съвместно с Община Айтос и по други проекти. Очаква се втора покана за кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. Турската страна има идея за друг екопроект, свързан със събиране и рециклиране на използвани масла и батерии. Идеята на Община Айтос в подготовка за втората покана, е да кандидатства с екопроект за Зоопарк - Айтос. "В лицето на Община Айтос намерихме коректен партньор, с който се работи много добре. Бихме искали отново да кандидатстваме заедно", заявиха партньорите.

"В момента сме в процес на запознаване с насоките на втората покана по Програмата за ТГС, които засега са само проект. Търсим варианти за ново сътрудничество. Изискването е проектите да бъдат идентични като тематика и цели. Много се надявам да работим със Специализираната администрация на провинция Одрин и в бъдеще", коментира за общинското издание Мариана Димова — заместник-кмет на Община Айтос, която ръководи и контролира проектната готовност и изпълнението на проектите на Община Айтос.

https://www.opasniotpadaci.com/

27.11.2017

www.novini.bg - В Луковит ще събират разделно опасни отпадъци

Община Луковит организира от днес до края на месеца кампания за разделно събиране на строителни отпадъци и отработени масла, съобщиха от общинската администрация. Общината е сключила договор за създаване на система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла, както и за организиране и управление на дейностите по тяхното събиране, транспортиране, съхраняване и оползотворяване. До края на месеца жителите на общината могат да предават безвъзмездно своите отпадъци от отработени масла в пункта, където са разположени съдове за разделното им събиране на ул."Възраждане" от 09.00 до 17.00 часа, допълват от общинската администрация. От там напомнят, че за предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отработени масла.

https://www.ecomax.bg/

14.11.2017

Струма стр. 2 - С 9.3 млн. лв. в Сандански изграждат инсталация за преработка на отпадъци, кметът К. Котев и министър Н. Димов подписаха вчера договора

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Сандански Кирил Котев и кметовете на общините Кресна и Струмяни подписаха договор за проектиране и изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци.

По проекта ще бъдат изградени компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2623 тона годишно и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с годишен капацитет 10 430 тона.

'Това е изключително важен проект за община Сандански, с който ще изпълним европейските ангажименти", каза Кирил Котев и благодари на МОСВ и на ОП "Околна среда" за доброто сътрудничество.

"С изпълнението на проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в законодателството и в Националния план за управление на отпадъците 20142020", каза министър Димов. Целта е до 2020 г. да се ограничи до 35% количеството на депонираните биоразградими отпадъци в сравнение с 1995 г. До края на 2020 г. делът на рециклираните битови отпадъци трябва да се увеличи до не по-малко от 50%, допълни министър Димов.

Съоръженията ще бъдат разположени в административните граници на община Сандански и обхващат трите общини Сандански, Кресна и Струмяни. Компостиращата инсталация ще обслужва над 43 000 жители, а инсталацията за предварително третиране ще преработва отпадъците на над 47 000 жители._

На церемонията присъства главният директор и ръководител на Управляващия орган на 0П0С Цонка Дрянкова.

Общият размер на инвестицията е над 9,3 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на над 7 млн. лв. е осигурена от Оперативна програма "Околна среда 20142020". Периодът за физическо приключване на дейностите по проекта е 27 месеца.

https://www.ecomax.bg/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2022 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano