Новини

27.11.2015

Днес се открива претоварната станция за битови отпадъци в Гълъбово

От 11:00 часа днес ще бъде открита "Претоварна станция за битови отпадъци - Гълъбово". Нейната стойност е 2.9 млн. лева с ДДС. Това е първият изграден обект от проекта за Регионалната система за управление на отпадъците в област Стара Загора. Партньори по него са всичките 11 общини от Старозагорско плюс община Твърдица.

Припомняме, че стойността на проекта възлиза на 52 млн. лв., включващ изграждането на регионално депо край старозагорското село Ракитница и 3 претоварни станции -Гълъбово, Казанлък и Гурково.

Претоварната станция за битови отпадъци в Гълъбово се намира на 2 километра североизточно от града (в посока Раднево). Тя ще обработва годишно над 5000 тона отпадъци на община Гълъбово. Там те ще се компресират в контейнери, които ще бъдат извозвани до депото в с. Ракитница със специализиран автотранспорт. На станцията е направена площадка с рампа. Определено е място за шредиране и временно съхранение на едрогабаритни и зелени отпадъци , компактираща инсталация, кантар, трафопост, офиси. Специално за претоварната станция са изградени още над 1 км път, над 2 км подземен кабелен електропровод 20 kV, 2 км водопровод. Обектът разполага със собствена локална пречиствателна станция.

На церемонията по откриването са поканени представители на Министерството на околната среда и водите, Областна администрация - Стара Загора, и общините, изграждащи обекти от регионалната система.

http://www.opasniotpadaci.com/

22.11.2015

Отложи се церемонията по откриване на Клетка 1 на новата Регионална система за управление на отпадъците

Отложи се церемонията по откриване на Клетка 1 на новата Регионална система за управление на отпадъците - регион Ямбол. Церемонията трябваше да се състои днес, от 15.00 часа, в местността „Гол баир", в землището на село Хаджидимитрово. Новото депо е изградено по Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза". Той бе изпълнен в партньорство от общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа" и Стралджа, като община Ямбол е водеща община по проекта. Новото депо ще обслужва 250 хиляди жители на петте общини.Общата стойност на проекта е 31 266 832 лв. От тях в строителството на Клетка 1 са вложени 9 138 773 лв. http://www.opasniotpadaci.com/

26.11.2015

Еколози от общините в България се събраха в Трявна

Кметът на община Трявна Дончо Захариев откри 45 Национална Асамблея и Общото събрание на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

В своето изказване той подчерта:

„За нас е удоволствие да бъдем домакини на тазгодишната асамблея. Община Трявна може да се похвали с два проекта по ОП „Околна среда 2007 – 2013“ – „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея“ – по който общината е бенифициент и проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“ – по който общината е партньор".

Асамблеята бе посветена на седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015. Бяха разгледани редица въпроси, касаещи управлението на отпадъците, въздуха, водите и биологичното разнообразие.

Председателят на Асоциацията на еколозите от общините в България Ася Добруджанска представи успешно реализирани инвестиционни проекти в областта на управлението на отпадъците и водите. Присъстваха еколози на общини, специалисти от държавни институции, представители на НПО, кметове на общини и журналисти.

http://www.opasniotpadaci.com/

21.11.2015

Необходими са мерки за по-добро управление на отпадъците в страната

Анализът по отношение на управлението на отпадъците в България показва, че общото количество на образуваните отпадъци в страната следва тенденция към намаляване. Това показват проучванията на специалистите, работили по Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020, съгласно европейските директиви. Количеството на образуваните производствени отпадъци за периода 2004 г.- 2012 г. е намалял близо два пъти. Те са преобладаваща част от образуваните отпадъци в страната, като през 2012 г. относителният им дял е над 80%. В сравнение с другите европейски страни, България произвежда три пъти повече отпадъци на единица БВП.По данни на Евростат, България е под средното ниво на образуване и на битови отпадъци на жител на година, спрямо останалите страни от ЕС. Основен източник на образуване на битови отпадъци са домакинствата, а депонирането като метод за обезвреждането им все още е с най-голям относителен дял. България не изгаря битови отпадъци , за разлика от високото ниво по този показател в много европейски страни. Страната ни е сред страните-членки на ЕС в близко до средното ниво на рециклиране през последните години. Въпреки положителната тенденция, са необходими мерки за решаване на съществуващите проблеми и по-доброто управление на отпадъците в България. Затова според Българската асоциация по рециклиране (БАР) трябва да се ускори прилагането на всички мерки, заложени в Националния план, а именно:• Да се дадат възможности и средства на рециклиращите компании и бранша като цяло за използване на финансовите инструменти, както в национален план, така и в рамките на ЕС, за подпомагане на по-ефективното управление на отпадъците .• Да се изгради инфраструктура с достатъчен капацитет за достигане на целите за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.• Да се подобри стратегическото управление и координация между институциите при управлението на отпадъците .• Да се определят целенасочени мерки и стимули, които да водят до предотвратяване образуването на отпадъци .• Да се реализират образователни и информационни програми за промяна на обществената нагласа за екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците .• Да се въведат нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на отпадъците.В Националния план за управление на отпадъците в България до 2020 г., за чието изпълнение е необходима и финансова подкрепа на сектора, е заложено постигането на следните цели: • От 55% до 80% от отпадъците от опаковки, ежегодно трябва да бъдат рециклирани.• Подготовка за повторна употреба и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) да е от 55% до 80%.• Минимум 85% от всяко излязло от употреба моторно превозно средство, прието на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване от 2015 г. до края на периода 2020 г. трябва да се рециклират, а 95% да се оползотворяват.• Отработените масла трябва да се оползотворяват на минимум 40% от количествата масла, пуснати на пазара през текущата година, ежегодно в рамките на периода до 2020 г.• Оползотворяване на не по-малко от 65% и рециклиране на от 25% до 50% на стари гуми, от количеството гуми пуснати на пазара през текущата година.• 45% от пуснатите на пазара портативни батерии и акумулатори следва да се събират обратно.• Нивото на събираемост на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, трябва да отговаря на коефициент на събираемост не по-малък от 100% спрямо количеството пуснато на пазара за всяка година от периода.• Количеството събираемост на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори да отговаря на коефициент за събираемост не по-малък от 25% от количеството, пуснато на пазара.• Събиране, оползотворяване, рециклиране на минимум 50% от количеството битови отпадъци за всяка година до 2020 г.• Рециклиране на от 25% до минимум 50% на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло.• Събиране, оползотворяване, рециклиране на от 35% до най-малко 70% от общото тегло на строителните отпадъци н.н. Българската асоциация по рециклиране (БАР) оценява усилията на МОСВ и институциите в страната да работят в полза и интерес на обществото, опазването на неговото здраве и околна среда, както и стриктното прилагане на нормативните изисквания включително и тези на ЕС във връзка с Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.

http://www.ecomax.bg/

26.11.2015

Учат децата да намалят отпадъците

С поредица от инициативи хасковската екоинспекция ще отбележи Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

Вчера се проведе открит урок с ученици от Обединени ученически общежития. Акции за разделно сметосъбиране, ателиета за изработване на сувенири от пластмасови отпадъци, изложба и открити уроци ще има в СОУ "В. Левски"- Димитровград, ОУ "Св. Иван Рилски"- Хасково и ОУ "Ш. Петьофи"-Хасково. Инициативите имат за цел да повишат информираността за правилното управление на ресурсите и отпадъците.

http://www.ecomax.bg/

 

21.11.2015

На официална церемония ще бъде открита Клетка 1 на новото регионално депо край Ямбол

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в церемонията по откриване на Клетка 1 на новата Регионална система за управление на отпадъците – регион Ямбол. Покана е отправена и до министър-председателя Бойко Борисов. Церемонията ще се състои на 21 ноември, събота, от 15.00 часа, в местността „Гол баир“, в землището на село Хаджидимитрово, област Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Община Ямбол. Новото депо е изградено по Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза“. Той бе изпълнен в пратньорство от общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа“ и Стралджа, като община Ямбол е водеща община по проекта. Новото депо ще обслужва 250 хиляди жители на петте общини. Общата стойност на проекта е 31 266 832 лв. От тях в строителството на Клетка 1 са вложени 9 138 773 лв. Другата основна дейност по проекта е закриване и рекултивация на старите сметища на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа, по които текат довършителни работи.

http://www.opasniotpadaci.com/

22.11.2015

Пловдив се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Пловдив се включва с редица инициативи в седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците ЕСНО 2015.Сред дейностите в Града под тепетата са събирането на опасни отпадъци на 23 ноември в пловдивския раон "Северен", както и изграждане на ферма за производство на биотор в двора на СОУ "Св. Софроний Врачански" в район "Тракия".ЕСНО е общоевропейска инициатива, която цели повишаване информираността на гражданите за правилно управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават държавни и неправителствени организации, фирми и обществеността да се включат в кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата. И тази година ЕСНО обхваща три горещи теми: намаляване на отпадъците, повторна употреба на продукти и рециклиране на материали. Инициативата се провежда под мотото "Дематериализация - да правим повече с по-малко!". Идеята на кампанията е организаторът да бъде физическо или юридическо лице, да бъде регистрирано на уебсайта на ЕСНО и да осъществява дейност по популяризиране и насърчаване положителни навици и поведение на обществеността, свързани с каузата за намаляване на отпадъците.Eвропейската седмица за намаляване на отпадъците се провежда от 21 до 29 ноември 2015 г. Тя се осъществява под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор на ЕСНО за България е Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

http://www.ecomax.bg/

20.11.2015

Правят център за управление на отпадъците в Пловдив

Новото екосъоръжение ще се строи на терен в Северната индустриална зона. За реализацията му общината ще кандидатства за финансиране по новата Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020".

В момента боклукът, генериран на територията на Пловдив, се транспортира и третира в депото в с. Цалапица (на 20 км от града) и в Завода за механично биологично третиране на отпадъците в с. Шишманци (на 33 км).

Общият срок за изпълнение на поръчката е 205 календарни дни, а стойността й - 153 600 лв. Проектирането на новия център включва изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) и работен инвестиционен проект за два подобекта с необходимата довеждаща инфраструктура: площадка за компостиране на биоотпадъци от паркове, градини и зелени площи към търговски, производствени и административни сгради с капацитет до 15 000 тона; площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата с обособена зона за подготовка за повторна употреба. http://www.opasniotpadaci.com/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2020 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano