Новини

02.12.2015

Корейци предават опит в управлението на отпадъци

Българо-корейски бизнес форум ще се проведе в Русе на 4 декември, съобщиха от Общината. Събитието ще започне в 9,30 часа в зала „Европа" на Доходното здание. Предвидени са възможности за провеждане на двустранни срещи между представители на български и корейски фирми с цел осъществяване на търговски контакти.

Целта на бизнес форума е споделянето на опита на Сеул по отношение на изпълнението на проекти в сферата на околната среда, преработването на отпадъци и пречистването на води. В състава на делегацията са включени представители на едни от най-големите корейски компании в този сектор. Основният фокус е към насърчаването на директните контакти между българските и корейски делови среди и практическа реализация на приетия модел за икономическо сътрудничество между двете държави.

Събитието се организира в резултат на сключения меморандум между градовете Русе и Сеул за разбирателство и сътрудничество в областта на екологичните политики и обмена на технологии.

http://www.opasniotpadaci.com/

01.12.2015

Световната банка отпуска $500 млн. за ограничаването на парниковите емисии

Според банката награждаването на страни за количественото намаляване на емисиите ще подпомогне енергийната ефективност Световната банка ще отпусне 500 млн. долара на развиващи се страни, които да помогнат за ограничаването на парниковите емисии и глобалното затопляне. Програмата е финансирана от Германия, Норвегия, Швеция и Швейцария, които осигуряват началните 250 млн. долара за т.нар. "Условия за трансформиране на въглищните активи", които да заработят от догодина. Очаква се другата половина от предвидените средства да бъдат набавени от предстоящи дарения. Планът предвижда подпомагане на държави в замяна на определено количество ограничен въглероден диоксид. Началото му съвпада с международната конференция COP21, която започва днес в Париж и ще обедини усилията на 150 държави за постигането на споразумение за ограничаване на глобалното затопляне, предаде БГНЕС. Според банката награждаването на страни за количественото намаляване на емисиите ще подпомогне енергийната ефективност, използването на възобновяеми източници, управлението на отпадъците и транспортните системи в големите градове. Според много първоначални анализи именно отпускането на средства от по-богатите страни за развиващите се, е ключът към постигането на ефективно споразумение в Париж. Улесненията, които ще работят чрез пазарни механизми, ще подпомогнат първоначално заявените от отделните държави планове за ограничения на емисиите. Пазарните механизми са ефективен начин за ограничаване на въглеродните емисии. „Очакваме да постигнем значителен ефект чрез улесненията и да подсигурим устойчивост в процеса за ограничаване на парниковите газове, дори след първоначалното подпомагане”, заяви премиерът на Норвегия Ерна Солберг.

http://www.ecomax.bg/

02.12.2015

Корнелия Маринова е избрана за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова бе избрана за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Ловеч. Това стана по време на първото заседание на сдружението за новия мандат. Предложението за нея направи кметът на община Летница д-р Красимир Джонев, член на общото събрание на участващите в сдружението общини (Ловеч, Летница и Угърчин). Заседанието премина в отсъствието на кмета на община Угърчин Станимир Петков. Без право на глас участва и зам.-областният управител Георги Терзийски. Присъстваха още зам.-кметовете на община Ловеч Ивелина Радевска и Цветан Георгиев.

Според Закона за управление на отпадъците общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европей-ските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министер-ството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.

На заседанието бе решено да се изготви анализ на управлението на оператора на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин предвид изтичащия през април идната година договор с него. Коментирани бяха възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда" за финансиране изграждането на компостираща и сепарираща инсталация, както и за площадка за строителни отпадъци . Оповестено бе, че от депонираните тази година на Регионалното депо 30 хил. тона отпадъци една голяма част - над 8 хил. тона, са от физически и юридически лица, някои от които външни за трите общини. Затова бе решено Регионалното сдружение да обсъди на следващо заседание ще се взимат ли допълнителни отпадъци извън общинските и при какви условия.

http://www.ecomax.bg/

30.11.2015

Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво - София

Заводът за механично-биологично третиране на отпадъци е разположен източно от гр. София, в землището на село Яна, в обхвата на Площадка за изграждане на съоръжения за третиране на неопасни отпадъци, м. Садината, район „Кремиковци".

При разработването на визията и околната средата е акцентирано на създаването на един приветлив образ, който също така да бъде лесно приобщен към вече изградената в миналото „Приемна зона".

Друга изключително важна тема, която е широко застъпена в цялата концепция на завода, е опазването на околната среда. За целта са изградени две отделни пречиствателни станции, които не позволяват формирането на отпадни води, които да се отделят в резултат на технологичните процеси. Също така е обърнато внимание и на дъждовните води, които се събират в резервоари и впоследствие се използват за нуждите на изградената поливната система.

Заводът за механичнобиологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво на площадка „Садината" е втора фаза на проект № DIR 592113-1-9 „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г." и заем от Европейска инвестиционна банка. Общият бюджет на проекта е 345 997 368.34 лв., като източниците на финансиране са разпределени, както е показано в таблицата.

Заводът е построен на площ 106 204 кв.м, като общата застроена площ на сградите достига до 29 700 кв.м.

Капацитетът на завода е 410 000 тона годишно, което съответства на средно дневно количество от 1300 т на ден. Дневното количество може да варира в зависимост от сезона, празниците и дните в седмицата, поради което приемната зона е проектирана така, че да има възможност да поема максимален приток на отпадъци 1500 т дневно.

Преработката на отпадъците се извършва чрез Herhof технология и включва следните стъпки:

Приемане и предварително сортиране, включващо отделяне на опасни и едрогабаритни материали.

Механично третиране с цел отделяне на около 40 000 тона/годишно рециклируеми материали и производството на 180 000 тона годишно RDF гориво.

Биологично третиране чрез патентован процес на биологично сушене, стабилизиране и производство на висококачествено RDF гориво и подобен на компост продукт.

Целият процес на преработка е напълно автоматизиран и контролиран в реално време чрез интегриран мониторинг на процеса и система за събиране на данни (SCADA). Потоците на отпадъци се пренасят чрез лентови транспортьори от една сграда в друга, при което въздушните емисии от завода са контролирани от интегрираните обезпрашителни и обезмирисителни системи. Отпадъчните води се третират в отделна пречиствателна станция.

Модерното технологично оборудване на завода, доставено от водещи европейски производители, позволява обработка на отпадъците в съответствие с най-добрите налични техники за третиране на отпадъците.

http://www.ecomax.bg/

 

02.12.2015

Боклук може да осигури тока на големите градове в Африка

Енергия, произведена само от боклуци, може да захранва с електричество около 40 милиона домакинства в Африка през 2025 г. Това показва едно проучване от Съвместния изследователски център – вътрешното звено за научни услуги на Европейската комисия. Използвайки съществуващи данни за отпадъците и градския прираст на населението, учените са измерили общия енергиен потенциал на градските твърди отпадъци в цяла Африка, чрез преработка във вид на изгаряне или добиване на метан от сметищата.Проучването разкрива, че градският боклук на Африка е можел да генерира 62,5 тераватчаса (TWh) електроенергия през 2012 г., ако е бил използван в инсталации за енергия от отпадъци – например такива, в които се гори боклук или ако се използва метан от гниещите отпадъци за генериране на електричество. Това число може да се увеличи до 122,2 TWh през 2025 г., тъй като подобе вид електроцентрали растения стават все по-ефективни и по-широко разпространени, се казва в документа. За сравнение, общото потребление на енергия в Африка през 2010 г. е 661.5 TWh.Ала изследователите са открили огромна разлика в производството и управлението на отпадъците от страна до страна. Някои данни говорят за спад в „производството“ на подходящи отпадъци през следващото десетилетие. И все пак, дори и ако това се случи, битовите отпадъци пак биха могли да произвеждат енергия за 27 милиона семейства през 2025 г., въз основа на средните данни за потреблението на електроенергия в африканските домакинства през 2010 г., казват изследователите.

http://www.opasniotpadaci.com/

30.11.2015

Общини правят инсталации за компостиране

97 791 500 лв. са заделени по Оперативна програма „Околна среда" за компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Проект може да подаде всяка община, но има няколко изисквания, на които трябва да отговаря. Те са: да има изградено или в момента изграждащо се регионално депо за отпадъци и да не е предвидена инсталация за компостиране или за анаеробно разграждане на зелени и биоразградими битови отпадъци; да има приета общинска или регионална програма за управление на отпадъците, където са предвидени такива мерки: да има решение на общото събрание на регионалното сдружение, което доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура за рециклиране и оползотворяване на отпадъците и съдържа анализ кой подход е по-ефективен; да има решение на Общинския съвет за кандидатстване по настоящата процедура.

Размер на безвъзмездната помощ е 100% от допустимите разходи, финансиране се предоставя за една инсталация за открито компостиране с капацитет между 2000 и 20 000 тона годишно. Крайният срок за подаване на проекти е 1 август 2016 г.

http://www.opasniotpadaci.com/

02.12.2015

Допълнителни споразумения по проекта за Регионалното депо

Кметът на Община Стралджа подписа Допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - първа фаза” с Управляващия отговор на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. Допълнителното споразумение е подписано и от общините Ямбол, Сливен, Нова Загора и Тунджа.С това споразумение срокът за изпълнение на дейностите по договора се удължава до 31.12.2015г. До тази дата трябва да приключат и всички дейности за обект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Стралджа“, който е част от проекта. Съгласно сключения между Община Стралджа и изпълнителя ДЗЗД „Мараш-2015“ договор, строително-монтажните работи по рекултивацията на депото трябва да приключат до 07.12.2015г. и до края на годината обектът трябва да се въведе в експлоатация. Към настоящия момент на обекта кипи усилена дейност. Оформено е тялото на депото, почти е приключила техническата рекултивация, състояща се от полагане на горен изолационен екран и система за отвеждане на повърхностни води, довършва се обслужващия път. С подкрепата на времето, прогнозата за което е благоприятна, ще се извърши затревяването и засаждането на фиданки от явор, с което обектът ще бъде приключен в срок.

http://www.ecomax.bg/

29.11.2015

Система за управление на отпадъците ще заработи във Велико Търново

В нея годишно ще се приемат 54 хиляди тона отпадъци. За новата Регионална система за управление на отпадъците са отпуснати над 33 млн. лева. Като държава-член на Европейския съюз България има ангажименти за изпълнение на европейските директиви за управление на отпадъците. Изграждането на регионалната система за шест общини от област Велико Търново е в отговор на тези ангажименти, каза Зорница Кънчева от община Велико Търново, ръководител на проекта. "Разбира се общините нямаше как да изпълнят тези изисквания за модерно управление на отпадъците и оползотворяване на суровините от тях със собствени средства от данъците и таксите смет. Без европейското финансиране изграждането на такива системи е невъзможно. Става дума за милиони инвестиции, които общините, дори и държавата нямаше от къде да намерят. "Тя каза, че за новата Регионална система за управление на отпадъците са отпуснати над 33 млн. лева. Тя е разположена на площ от 165 декара в землището на великотърновското село Шереметя. В нея годишно ще се приемат 54 хиляди тона отпадъци от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. От тях ще се отделят суровини за рециклиране - хартия, картон, пластмаса, които общините ще продават на специализирани фирми, а приходите отново ще бъдат инвестирани за управление на отпадъците. От отделяните високомодифицирани калорични отпадъци ще бъде произвеждана електро или топлинна енергия. От биоразградимите отпадъци ще се прави компост за рекултивация и за торене. Отпадъците, които не могат да бъдат преработени или изгорени, ще бъдат депонирани в клетка. Тази модерна система има значителен екологичен ефект върху въздуха, водите и почвите, подчерта Кънчева. Гражданите също очакват новата система за управление на отпадъците да подобри показателите на въздуха и водите в района. Те се надяват, че в резултат от нейната работа няма да бъдат повишени таксите за смет, които ще плащат жителите на Велико Търново.

http://www.ecomax.bg/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2020 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano