Новини

19.01.2017

70 дружества на територията на РИОСВ – Велико Търново са засегнали от измененията в Закона за управление на отпадъците

С изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците се въвеждат нови изисквания и срокове за дейности с определени видове отпадъци - излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали . От РИОСВ – Велико Търново са издадени 36 разрешителни. Всяко дружество, което извършва дейности с посочените отпадъци, трябва да представи банкова гаранция на стойност 15 000 лева и гаранция от 5000 лева за всяка площадка. Когато дружеството извършва въпросните дейности, се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци. В срок три месеца след влизането в сила на измененията в закона, задължените лица трябва да внесат банковите гаранции. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. При неизпълнение на това изискване, издаденото разрешение се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите. С изменение на З акона за управление на отпадъците се намаляват банковите гаранции за дейности с отпадъци от черни и цветни метали от 25 000 лева на 15 000 лева. Това изискване касае 34 дружества на територията н РИОСВ – Велико Търново. Измененията в закона въвеждат задължението дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, и излязло от употреба оборудване и автомобили да се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствения план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. В 24-месечен срок от влизането в сила на закона лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган.

https://www.ecomax.bg/

15.01.2017

(BO) Деца от Банско изработват макети с екологична насоченост

Банско - екологично възпитание

Деца от Банско изработват макети с екологична насоченост - Банско, 15 януари /Емил Михайлов, БТА/. Макети на тема "Проект на пречиствателна станция за отпадни води и завод за рециклиране на отпадъци" могат да се видят в Посетителския информационен център на Национален парк "Пирин" в Банско, съобщиха от дирекцията на парка. Според експертите от парковата дирекция, които работят в центъра, те чудесно допълват интерпретативния модул "Мръсен кът", разкриващ какво се случва в природата, когато безотговорно изхвърляме боклука си. Макетите са изработени от третокласници в началното училище "Св. Паисий Хилендарски" в Банско с класен ръководител Евгения Тренчева. В часове по "Човекът и природата" те са научили интересни неща за съвременните методи за управление на отпадъците, начините и ползите от рециклирането. А с помощта на учителите и родителите си младите природозащитници са изработили и макетите с екологична насоченост като доказателство, че и най-малките ученици вече се вълнуват от опазването на природата и нейната чистота.

https://www.opasniotpadaci.com/

19.01.2017

Представиха пред кметовете италианска технология за получаване на енергия от битови отпадъци

Членовете на Регионалното сдружение на общините в област Стара Загора днес се срещнаха с представители на италианския консорциум ИНА Енергийна система - INA Energy System, които им промотираха иновативната технология "Битови отпадъци за топлинна енергия". Предимствата на разработения метод, който превръща органичната част от битовия отпадък в повърхностни настилки и средство за отопление, бяха представени от главния директор на предприятието Джузепе Чезура. "Технологията дава възможност да се намалят до минимум отпадъците и да се използва максимално превръщането им в нещо полезно", обясни Чезура. От пресценътра на Община Казанлък припомниха, че иновативната технология бе представена на кмета Галина Стоянова в края на миналата година от македонски партньори на италианската енергийна компания. Тогава Стоянова се ангажира да запознае своите колеги от региона с подробности за приложението на подобен екологичен метод за преработка на общинския боклук, за да разшири вариантите за взимане на решения за справяне с проблема. "Все още за нас отпадъкът е финансова тежест. Само загуба, която не връща никакъв приход.", отбеляза тя и акцентира върху общинското съучастие в подобен съвместен проект. Срещата, инициирана от казанлъшкия кмет Галина Стоянова, премина под домакинството на Община Стара Загора.

https://www.opasniotpadaci.com/

15.01.2017

Община Велико Търново дава около 200 хил. лева за незаконни сметища

Община Велико Търново отделя 120 хиляди лева за почистване на незаконните сметища в града и по селата, съобщи БНР. Още 96 хиляди лева са предвидени за наблюдение на закритото общинско депо в село Шеремeтя. Общината не може да се справи с нарушителите, които постоянно зариват с боклуци района под Балдуиновата кула в подножието на крепостта "Царевец". Община Велико Търново обяви обществена поръчка за фирма, която да чисти незаконните сметища за 24 месеца като бюджетът е по 60 000 лв. годишно. Още 96 000 лв. излизат от общинския бюджет за две години, с които ще се плати на фирма, която да наблюдава за нарушители закритото депо за битови отпадъци в село Шереметя до неговото рекултивиране. Припомняме, през януари 2014 г. комисарят по околната среда Янез Поточник внесе препоръка за завеждане на иск в Съда на ЕС срещу страната ни. Неговият мотив бе, че България не защитава своите граждани от последиците от лошото управление на отпадъците. Тогава ЕК започна процедура срещу страната ни за 113 незаконни сметища. Тогава България пое грижата до юли 2015 г. да бъдат изградени 23 нови депа за отпадъци, съответстващи на европейските стандарти. Въпреки това не бе представен ясен график за изграждането на новите инсталации.

https://www.opasniotpadaci.com/

18.01.2017

Облекчават процедурите за разделно събиране на биоотпадъци в общините

Министерският съвет прие днес Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, с която се съкращават процедурите за общините, съществували досега в две други наредби. В нормативния документ са регламентирани задълженията на общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците като част от потока битови отпадъци. Предвижда се Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) да обобщава данните и да изчислява степента на постигане на целите от общините за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци, както и за намаляване на количествата на депонираните биоразградими отпадъци. От местните власти няма да се изисква представяне на доклади, като те ще имат възможност да дават становища и да правят предложения за изменение или допълнение на информацията. Въз основа на информацията от ИАОС и становищата на общините, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице ще издава мотивирана заповед, с която се определят общините, изпълнили целите си, както и общините, които не са успели да ги постигнат за предходната календарна година. Заповедта ще се издава до 20 ноември всяка година и ще се публикува в интернет страницата на МОСВ. С новия нормативен документ се преодоляват и констатирани проблеми, свързани с недостатъчност на информацията за всички общини в страната и невъзможност за спазване на срокове. Наредбата отразява изискванията на Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците и Закона за управление на отпадъците.

https://www.ecomax.bg/

14.01.2017

Искат банкови гаранции и от автоморгите

Собственици на автоморги и площадки за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване ще трябва да представят банкови гаранции съгласно изменение на Закона за управление на отпадъците. Това съобщиха от пазарджишката Регионална инспекция по околната среда и водите. Досега това задължение имаха притежателите на разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали. За контролираната от РИОСВ-Пазарджик територия са издадени 54 разрешителни, като от тях 17 са за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и други отпадъци, 48 са само за излезли от употреба моторни превозни средства и 31 за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За 2016 година при упражнeния контрол не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции. Промените са в сила от 3 януари тази година. Задължените лица имат срок три месеца след тази дата да внесат банкови гаранции. С промените се намалява размера на банковите гаранции за дейността с отпадъци от черни и цветни метали от 25 000 лева на 15 000 лева. Остава в сила гаранцията от 5000 лева за всяка площадка на дружеството. Същите са и размерите на банковите гаранции за дейност и площадки за излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване. Когато дружеството извършва дейности с тези отпадъци се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ.

https://www.ecomax.bg/

16.01.2017

Депонираните отпадъци са намалели с 10175 тона (63 %) за една година

Депонираните отпадъци през 2016 година са с 10175 тона по-малко от тези за 2015 година. Това сочи справката за количествата постъпили и депонирани отпадъци В Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин, цитирана от кмета Корнелия Маринова пред журналисти. Това е 63 процента по-малко спрямо 2015 година, като тенденцията отдавна бе оповестена от новото ръководство на Община Ловеч. След като измина една година от влизането на новото ръководство в общината и съответно 6 депото, може да се говори точно с числа. Справката за 2015 година сочи, че депонираните количества отпадъци са 27 536.52 тона. Обезпеченията са по 1.76 лв. на тона или 48464.28 лв. Отчисленията са по 28 лв./тон или 771 022.56 лева. Цифрите за 2016 година показват, че депонираните количества отпадъци са 17 361.52 тона. Платените обезпечения за по 1.76 лв. на тона или 30 556.28 лв. Отчисленията вече са по 38 лв./тон или 625 014.72 лв. Така, въпреки реалното покачване на отчисленията, Община Ловеч е платила по-малко. Ако бяхме депонирали старото количество отпадъци (от 2015), то трябваше да платим 1 240 014 лв. от отчисления и обезпечения по сметката на РИОСВ - Плевен. Сега е платено само 655 571 лв. Този резултат е следствие на стриктния контрол по сметосъбиране и депонирането на отпадъците и това са реалните количества боклук.

Затова сега е платено със 163 716 лева по-малко от миналата година. Отчисленията са въведени през 2011 г. Тяхното поетапно вдигане трябва да води до намаляване депонираният отпадък и съответно да расте рециклираният. Отчисленията за 2017 година ще бъдат вече по 47 лв./тон, но запазването на тенденцията ще позволи да не се покачва данък смет за гражданите.

„Освен това общината ще търси възможност да кандидатства с проект за сепарираща и компостираща инсталация, което ще намали депонирания отпадък, а оттам ще се намаляват средствата за отчисления и обезпечения. Това е перспективата в управлението на отпадъци", заяви кметът Маринова.

https://www.ecomax.bg/

13.01.2017

ВАС е отхвърлил жалбата срещу оценката за въздействие на околната среда на проект за регионално депо в село Джерман

Върховният административен (ВАС) съд е потвърдил решението за положително становище на оценката за въздействие на околната среда на терена за регионално депо за отпадъци в землището на село Джерман. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от сдружението на общините „Рила еко”. Делото във ВАС беше образувано по жалба срещу решение на Административния съд в Перник, който също потвърди положителната оценка, издадена от РИОСВ – Перник. Документът беше обжалван от страна на Сдружение „Бъдеще за Джерман”. Теренът е отреден за осъществяване на инвестиционно предложение за „Изграждане на регионален център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница“. Центърът ще обслужва голяма част от общините на територията на Кюстендилска област.

https://www.opasniotpadaci.com/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600
Ф +359 52 694 800
БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15
Ф +359 54 88 22 13
ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Следвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2017 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano