Новини

11.04.2023

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Информация за сключен договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1780-C01 за изпълнение на предложение за
изпълнение на инвестиция с наименование "Технологична
модернизация в предприятието", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Повече информация

23.01.2018

Информация за сключен договор


Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".

Кратко описание на проекта

 

18.08.2021

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2276-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по  линия на REACT-EU.

Повече информация

20.01.2018

Къде да предадем стари гуми и опасни отпадъци


Cпоред данни на Националния статистически институт средно на година един българин произвежда около 440 кг. битови отпадъци. В това число се включват и опасните отпадъци, генерирани от домакинствата, които в процентно отношение представляват незначително количество, но ако не бъдат третирани правилно, могат да повлияят на здравето ни и да замърсят околната среда. От съществено значение е управлението на този вид отпадъци. За съжаление, този процес е доста сложен, тъй като опасните отпадъци на домакинствата са в малки количества и са разпръснати на голяма територия. В страните с добре развита еко политика разделното събиране на опасните отпадъци от домакинствата се поощрява, защото това дава възможност голяма част от тях да бъдат рециклирани. У нас са създадени различни схеми за организиране на системи за разделно събиране и третиране на опасните отпадъци от домакинствата. Как се справя Столичната община с проблема и къде можем да предадем стари гуми и опасни отпадъци - чуйте от разговора на Божидар Янев с инж. Веска Георгиева, директор на Столичния инспекторат.

Източник: www.bnr.bg

https://www.ecomax.bg/

13.01.2020

Обява за инвестиционно предложение от Екомакс ООД


Обява за инвестиционно предложение от "Екомакс" ООД (съгл. чл. 4, ал. 2 от наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда) 

Уведомяваме Ви, че имаме следното инвестиционно предложение  "Третиране на неопасни отпадъци на площадка на Екомакс ООД":

  • ИН ще се реализира на площадка с местонахождение: гр. Шумен, област Шумен, община Шумен, бул. „Мадара” №42 УПИ № LXVIII, LXIX, LXXи LXXV, планосинимачен №83510.670.63 № 83510.670.72, кв. 340 по плана на гр. Шумен.
  • Предвидената дейност не е свързана с употреба на природни ресурси.
  • От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.
  • Инвестиционното предложение не е свързано с емисии в атмосферния въздух.
  • Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на нови потоци отпадъчни води.
  • Третиране, чрез шредиране на неопасни отпадъци; Третиране на дървени отпадъци чрез линия за преработка, включваща шредиране и  рециклиране на кабели.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ гр. Шумен, ул. „Съединенние” № 71.

 

19.01.2018

Има ли още живот за пластмасата в ЕС?


Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета във вторник, е част от прехода към кръгова икономика. Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Това съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена. Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „Ако не променим начина, по който произвеждаме и използваме пластмасите, до 2050 г. в океаните ни ще има повече пластмаса, отколкото риба. Трябва да спрем навлизането на пластмаси във водата, в храната ни и дори в телата ни. Единственото дългосрочно решение е да се намалят пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и повторно използване в по-голяма степен. Това е предизвикателство, с което гражданите, промишлеността и правителствата трябва да се справят заедно. Със стратегията на ЕС за пластмасите даваме тласък и на един нов и по-кръгов бизнес модел. Необходимо е да инвестираме в иновативни нови технологии, които опазват безопасността на нашите граждани и нашата околна среда, като същевременно поддържат промишлеността ни конкурентоспособна.“ Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „С нашата стратегия за пластмасите ние полагаме основите за нова кръгова икономика в сектора на пластмасите и насочваме инвестициите към нея. Това ще спомогне за намаляване на пластмасовите отпадъци на сушата, във въздуха и в морето, като същевременно създава нови възможности за иновации, конкурентоспособност и висококачествени работни места. Това е една чудесна възможност европейската промишленост да развие световното си лидерство в областта на новите технологии и материали. Осигуряват се възможности на потребителите да правят съзнателен избор в полза на околната среда. Ситуацията е наистина печеливша за всички.“ Всяка година европейците създават 25 млн. тона пластмасови отпадъци, но по-малко от 30 % от тях се събират за рециклиране. В световен мащаб пластмасите представляват 85 % от отпадъците на плажа. Пластмасите стигат дори до белите дробове и трапезата на гражданите, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху тяхното здраве. Основавайки се на извършената от Комисията работа, новата всеобща стратегия на ЕС за пластмасите ще обърне сериозно внимание на решаването на този проблем. Приетата стратегия за пластмасите ще преобрази начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС. Твърде често при сегашния начин на производство, използване и обезвреждане на пластмасите не се улавят икономическите ползи от един по-кръгов подход. Това вреди на околната среда. Целта е да се опази околната среда, като същевременно се положат основите за нова икономика на пластмасите, при която проектирането и производството изцяло отчитат нуждите от повторно използване, поправка и рециклиране и се разработват по-устойчиви материали. Европа е в най-добра позиция да играе водеща роля в този преход. Този подход ще донесе нови възможности за иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места. Със стратегията за пластмасите Комисията прие рамка за мониторинг, състояща се от набор от десет ключови показателя, обхващащи всеки етап от цикъла, които ще измерват напредъка в прехода към кръгова икономика на равнището на ЕС и на национално равнище. В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще: Направи рециклирането рентабилно за предприятията: Ще бъдат разработени нови правила за опаковките, за да се подобри рециклируемостта на използваните на пазара пластмаси и да се увеличи търсенето на съдържание от рециклирана пластмаса. Със събирането на по-големи количества пластмаса би трябвало да се създадат подобрени и разширени съоръжения за рециклиране, както и по-добра и стандартизирана система за разделно събиране и сортиране на отпадъците в целия ЕС. Това ще спестява по около сто евро на тон събрано количество. Ще се постигне и по-голяма добавена стойност с цел по-конкурентоспособен и устойчив отрасъл на пластмасите. Намали пластмасовите отпадъци: Европейското законодателство вече доведе до значително намаляване на използването на пластмасови торбички в няколко държави членки. Сега новите планове ще се насочат към други пластмаси за еднократна употреба и към риболовните уреди, като се подкрепят националните кампании за повишаване на осведомеността и се определи обхватът на новите всеобщи правила в ЕС, които предстои да бъдат предложени през 2018 г. въз основа на консултации със заинтересованите страни и събрани данни. Комисията ще предприеме също така мерки за ограничаване на влагането на пластмасови микрочастици в продуктите и за определяне на знаци за биоразградими и компостируеми пластмаси. Спре замърсяването в морето: С новите правила за пристанищните приемни съоръжения ще се търси решение на проблема с морските отпадъци от морски източници посредством мерки, гарантиращи, че генерираните на борда на корабите или събраните в морето отпадъци не се изоставят, а се връщат на сушата, където се обезвреждат по подходящ начин. Включени са и мерки за намаляване на административната тежест за пристанищата, корабите и компетентните органи. Даде импулс на инвестициите и иновациите: Комисията ще предостави на националните органи и на европейските предприятия насоки относно начините за намаляване на пластмасовите отпадъци при източника. Ще бъде засилена подкрепата за иновациите с допълнителни 100 млн. евро за финансиране на разработването на по-интелигентни и по-рециклируеми пластмасови материали, повишаване ефективността на процесите по рециклиране, както и проследяване и премахване на опасните вещества и замърсителите от рециклираните пластмаси. Стимулира промяна в целия свят: Вършейки своята част от работата, Европейският съюз ще работи и с партньори от целия свят, за да бъдат намерени глобални решения и да бъдат разработени международни стандарти. Също така ще продължим да подкрепяме другите, както направихме при почистването на река Ганг в Индия. Следващи стъпки Предложената нова Директива относно пристанищните приемни съоръжения ще бъде предадена за приемане на Европейския парламент и на Съвета. При спазване на изискванията за по-добро регулиране, предложението относно пластмасите за еднократна употреба ще бъде представено от Комисията по-късно през 2018 г. Заинтересованите страни разполагат със срок до 12 февруари 2018 г., за да участват в текущата обществена консултация. Комисията ще постави начало на работата по преразглеждане на Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки и ще подготви насоки относно разделното събиране и сортирането на отпадъци, които трябва да бъдат издадени през 2019 г. Контекст Продължавайки в духа на Пакета за кръговата икономика от 2015 г., стратегията за пластмасите беше подготвена от основен проектен екип, състоящ се от първия заместник-председател Франс Тимерманс, заместник-председателя Юрки Катайнен и членовете на Комисията Кармену Вела и Елжбета Бенковска. Много други членове на Комисията също участваха в подготовката на стратегията и помогнаха да бъдат установени най-ефективните инструменти, обхващащи широк диапазон от области на политиката. На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, част от който са днешните мерки. Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата. ЕС вече е предприел значителни стъпки чрез поставяне на изисквания към държавите членки да приемат мерки за намаляване на потреблението на пластмасови торбички и за наблюдаване и намаляване на морските отпадъци. В перспектива съществуват и значителни възможности за развитие на иновативен кръгов отрасъл на пластмасите в световен мащаб.

Източник: www.e-novinar.com

https://www.opasniotpadaci.com/

10.05.2018

Тръжна документация за избор на изпълнител


Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:  „Избор на доставчик на ДМА в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна машина за претоварване на скрап - багер с грайфер -1 брой;

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шредер за кабели с магнитен сепаратор - 1 брой.”

Проект № BG16RFOP002-3.001-0838 “Енергийна ефективност в "ЕКОМАКС" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Project № BG16RFOP002-3.001-0838 "Energy efficiency in "ECOMAX" Ltd“, financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЕКОМАКС" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Изтегли документация:

19.01.2018

До 2030 г. всички опаковки ще се рециклират


Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите беше приета на 16 януари. Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост.

Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена, информират от пресцентъра на Европейската комисия (ЕК).

Първият заместник-председател на Европейската комисия, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „Ако не променим начина, по който произвеждаме и използваме пластмасите, до 2050 г. в океаните ни ще има повече пластмаса, отколкото риба, предупреди Франс Тимерманс, първи зам.-председател на ЕК. Трябва да спрем навлизането на пластмаси във водата, в храната ни и дори в телата ни. Единственото дългосрочно решение е да се намалят пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и повторно използване в по-голяма степен. Това е предизвикателство, с което гражданите, промишлеността и правителствата трябва да се справят заедно. Необходимо е да инвестираме в иновативни нови технологии, които опазват безопасността на нашите граждани и нашата околна среда, като същевременно поддържат промишлеността ни конкурентоспособна".

Всяка година европейците създават 25 млн. тона пластмасови отпадъци, но по-малко от 30% от тях се събират за рециклиране. В световен мащаб пластмасите представляват 85% от отпадъците на плажа. Пластмасите стигат дори до белите дробове и трапезата на гражданите, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху тяхното здраве. Основавайки се на извършената от комисията работа, новата всеобща стратегия на ЕС за пластмасите ще обърне сериозно внимание на решаването на този проблем.

Приетата стратегия за пластмасите ще преобрази начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС. Твърде често при сегашния начин на производство, използване и обезвреждане на пластмасите не се улавят икономическите ползи от един по-кръгов подход. Това вреди на околната среда. Целта е да се опази околната среда, като същевременно се положат основите за нова икономика на пластмасите, при която проектирането и производството изцяло отчитат нуждите от повторно използване, поправка и рециклиране и се разработват по-устойчиви материали.

Европа е в най-добра позиция да играе водеща роля в този преход. Този подход ще донесе нови възможности за иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места. Със стратегията за пластмасите Комисията прие рамка за мониторинг, състояща се от набор от десет ключови показателя, обхващащи всеки етап от цикъла, които ще измерват напредъка в прехода към кръгова икономика на равнището на ЕС и на национално равнище.

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, част от който са днешните мерки. Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

ЕС вече е предприел значителни стъпки чрез поставяне на изисквания към държавите членки да приемат мерки за намаляване на потреблението на пластмасови торбички и за наблюдаване и намаляване на морските отпадъци. В перспектива съществуват и значителни възможности за развитие на иновативен кръгов отрасъл на пластмасите в световен мащаб.

Източник: Марица - Пазарджик стр. 4

https://www.ecomax.bg/

Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano