Дейности

Управление на рециклируеми отпадъци

Управление на рециклируеми отпадъци

Изкупуване и търговия с метални и неметални вторични суровини, в т.ч. товарене, транспортиране, нарязване, шредиране, балиране, разкомплектоване и оползотворяване на метален и на неметален скрап.
Събаряне на сгради и извозване на строителни отпадъци

Събаряне на сгради и извозване на строителни отпадъци

Управление на опасни отпадъци

Управление на опасни отпадъци

Разполага със собствени, модерни, инфраструктурно и технически обезпечени площадки за приемане, съхранение и третиране на близо 800 вида опасни и неопасни отпадъци.
Доставка на технически газове

Доставка на технически газове

ЕКОМАКС предлага на своите клиенти пълната гама от технически газове и оборудване за тяхното приложение
Екологичен инженеринг

Екологичен инженеринг

Екомакс ООД извършва специализирани услуги по разчистване на всякакви терени от нежелана дървесна, храстова и тревна растителност и растителни отпадъци - почистване, шредиране, мулчиране и компостиране на всякаква нежелана растителност и растителни отпадъци.
Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО

ЕКОМАКС има техническа и персонална обезпеченост за да извършва услуги по сметосъбиране и по сметоизвозване на твърди битови отпадъци или на производствени отпадъци, приравнени към битови.
Комплексно обслужване на производствени мощности

Комплексно обслужване на производствени мощности

Консултантска дейност

Консултантска дейност

Експертите ни са с доказан опит в консултантската дейност, не само за частта превантивна дейност, но и за реализирането и разработването на програмни и нормативни документи
Сфери на дейност

Дейности на Екомакс - управление на отпадъци, екологичен инженеринг

Основно конкурентно преимущество на ЕКОМАКС в сферата на управлението на отпадъци и екологичния инженеринг е възможността да предложим комплексно обслужване на големи производствени мощности. Клиенти на дружеството ни са водещите, структуроопределящи предприятия в България, между които и редица първокласни чуждестранни инвеститори, работещи в сферата на производството, енергетиката, добивната индустрия и комуникациите. Услугите, които можем да предложим на своите корпоративни клиенти са следните:

1. Управление на рециклируеми отпадъци – изкупуване и търговия с метални и неметални вторични суровини, в т.ч. товарене, транспортиране, нарязване, шредиране, балиране, разкомплектоване и оползотворяване-рециклиране на метален и на неметален скрап.
1.1. Метални и/или метал съдържащи отпадъци:
1.1.1. Черни метали
1.1.2. Цветни метали
1.1.3. Благородни метали
1.1.4. Редкоземни метали
1.1.5. Отпадъчни кабели
1.1.6. Излезли от употреба МПС(ИУМПС)
1.1.7. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО)
1.1.8. Катализаторен скрап

1.2. Неметален скрап:
1.2.1. Хартия
1.2.2. Пластмаси
1.2.3. Стъкло
1.2.4. Дървесина
1.2.5. Текстил

2. Управление на опасни отпадъци - транспортиране, складиране, оформяне на необходимата документация и отчетност и третиране над 800 вида опасни и неопасни производствени отпадъци, в т.ч. оползотворяване на някои от най-разпространените видове опасни отпадъци в собствени инсталации.
2.1. Опасни и неопасни производствени отпадъци
2.2. Медицински и биологични отпадъци

3. Екологичен инженеринг – управление на проекти и извършване на специализирани услуги в сферата на опазването на околната среда.
3.1. Изграждане, експлоатация и мониторинг на съоръжения и на инфраструктура
3.2. Строителство и ремонт или услуги със строителна, транспортна и подемна техника
3.3. Поддържане на горски и на зелени площи - залесяване, зелен офсет, почистване, шредиране, мулчиране и компостиране на всякаква нежелана растителност и растителни отпадъци
3.4. Услуги или отдаване под наем на специализирана техника 
3.5. Извършване на пробовземане и на лабораторни анализи в акредитирана лаборатория

4. Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци(ТБО) или на производствени отпадъци, приравнени към битови, в това число въвеждане и обслужване на системи за разделно сметосъбиране

5. Събаряне на сгради и извозване на строителни отпадъци

6. Доставка на технически газове в цистерни и/или в съдове под налягане 

7. Консултантска и проектантска дейност - консултации от екип от специалисти, работещи в сферата на опазването на околната среда, като инженер-химици, инженери по опазване на околната среда, еколози, агроном, хидроинженер, както и юрист, специалист по екологично право, който екип може да отговори на всички потребности на клиентите ни.
7.1. Провеждане на обучение и издаване на сертификати, в сферата на опазването на околната среда
7.2. Вътрешен надзор на екологичните системи
7.3. Консултации по управление на околната среда
7.4. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
7.5. Използване на ресурси
7.6. Емисии в атмосферата
7.7. Емисии на отпадъчни води
7.8. Управление на отпадъците
7.9. Шум /емисии, контрол и измерване/
7.10. Опазване на почвата и подземните води
7.11. Преходни и анормални режими на работа
7.12. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
7.13. Енергийна ефективност
7.14. Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша
7.15. Пожарна и аварийна безопасност
7.16. Пълна правна помощ
7.17. Консултации по безопасност и здраве при работа
7.18. Консултации по система НАССР
7.19. Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи
7.20. Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ и/или от МОСВ
7.21. Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително
7.22. Лабораторни анализи и мониторинг.

Прочетете повече
Прочетете повече
Прочетете повече
Контакти
ОФИС ВАРНА
Т. +359 52 694 600

БАЗА ШУМЕН
Т. +359 54 88 22 15

ОФИС СОФИЯ
Т. +359 898 562 834
Всички контакти
Специализирани услуги на Екомакс
 
Опасни отпадъци
www.opasniotpadaci.com
 
Медицински отпадъци
www.biolinx.eu
 
Разделно сметосъбиране
www.reciklirane.com
 
Последвайте ни
EcoMax on Facebook
© 2015 - 2024 Екомакс - управление на опасни отпадъци, търговия с вторични суровини, екологичен инженеринг Уеб дизайн Informano